vodilna slika

Pobude in vprašanja svetnikov

Odgovore na vprašanja in pobude v skladu s Poslovnikom občinskega sveta Mestne občine Novo mesto pripravijo pristojni uradi občinske uprave.

Svetniki lahko svoja vprašanja oddate na povezavi.

Pred objavo jih potrdita direktor občinske uprave in župan.

datum naslov svetnik urad
01.10.2020 900-10/2020- 265 Preplastitve občinskih cest Alojz Kobe Kabinet župana
13.07.2020 900-10/2020–273 Objava člankov iz Glasila NM na spletu Marko Dvornik Kabinet župana
09.07.2020 900-10/2020–272 Varnost v občini Marko Dvornik Direktorica občinske uprave
09.07.2020 900-10/2020–270 Prehod za pešce v Črmošnjicah Janez Murn Urad za prostor in razvoj
09.07.2020 900-10/2020–269 Vodovod in vodohran Gornja Težka voda Janez Murn Urad za prostor in razvoj
09.07.2020 900-10/2020–268 Dopolnitev pobude za sprejem v vrtce v Mestni občini Novo mesto oz. čakalne vrste za sprejem v vrtce v Mestni občini Novo mesto Uroš Lubej Urad za družbene dejavnosti
09.07.2020 900-10/2020–266 Vzdrževanje kampa in jase na Otočcu Alojz Kobe Urad za prostor in razvoj
09.07.2020 900-10/2020–264 Plačevanje bonitete za uporabo službenega vozila Srečko Vovko Urad za finance in splošne zadeve
09.07.2020 900-10/2020–263 Sestanek na temo mirujočega in gibajočega prometa s svetom KS Kandija Grm Srečko Vovko Urad za prostor in razvoj
09.07.2020 900-10/2020-267 Pobuda za zmanjšanje ali ukinitev turistične takse v MO Novo mesto in obravnavo pobude na 13. redni seji Občinskega sveta MO Novo mesto Alojz Kobe Urad za finance in splošne zadeve
09.07.2020 900-10/2020-262 Problematika migrantov v MONM Mag. Franci Bačar Direktorica občinske uprave
09.07.2020 900-10/2020-261 Pobuda, da MONM nadgradi dve igrišči za odbojko na mivki še v igrišče za rokomet na mivki Mag. Franci Bačar Urad za družbene dejavnosti
28.05.2020 900-5/2020–260 Virus SARS-CoV-2 (COVID-19 ) in občina - njene priložnosti in izzivi Mag. Adolf Zupan Direktorica občinske uprave
28.05.2020 900-5/2020–259 Določitev prioritet na področju vzdrževanja in vlaganj na področju javne razsvetljave in občinskih cest (preplastitev in drugi ukrepi) v KS MO Novo mesto ter posredovanje teh prioritet vsem KS Mag. Adolf Zupan Urad za prostor in razvoj
28.05.2020 900-5/2020–258 Postavitev parkovnih poti ob pločniku ob Levičnikovi cesti Mag. Adolf Zupan Urad za prostor in razvoj
28.05.2020 900-5/2020–257 Izvrševanje ustanoviteljskih pravic v JP Komunala Novo mesto, d.o.o. Ana Bilbija Urad za finance in splošne zadeve
28.05.2020 900-5/2020–256 Stanovanjski sklad Mestne občine Novo mesto Ana Bilbija Urad za prostor in razvoj
28.05.2020 900-5/2020–255 Vgradnja dvigal Ana Bilbija Urad za prostor in razvoj
28.05.2020 900-5/2020–254 Namestitev zaščitnih ograj ob državni cesti NM - Metlika Mag. Franci Bačar Urad za prostor in razvoj
28.05.2020 900-5/2020–253 Ureditev avtobusnega postajališča Greben Mag. Franci Bačar Urad za prostor in razvoj
28.05.2020 900-5/2020–252 Vrhe - priključek vasi Vrhe na občinsko cesto Dolž – Iglenik Mag. Franci Bačar Urad za prostor in razvoj
28.05.2020 900-5/2020–251 Projekt sistema za izposojo koles GoNM/pripombe na rebalans proračuna za leto 2020 Mira Retelj Urad za prostor in razvoj
28.05.2020 900-5/2020–250 Hiša Turk in dostopna cesta do Cesarjeve ulice Mira Retelj Urad za prostor in razvoj
28.05.2020 900-5/2020–249 Zaščita kolesarske steze pri OMV Janez Murn Urad za prostor in razvoj
28.05.2020 900-5/2020–248 Nadzor cestišča skozi naselje Stopiče Janez Murn Skupna občinska uprava občin Dolenjske
28.05.2020 900-5/2020–247 Prehod za pešce v Črmošnjicah Janez Murn Urad za prostor in razvoj
28.05.2020 900-5/2020–242 Sodelovanje občinske uprave in KS Bučna vas pri izvajanju projekta javna razsvetljava v KS Bučna vas Peter Kostrevc Urad za prostor in razvoj
28.05.2020 900-5/2020–241 Umestitev ležečega policaja v Koroški vasi Peter Kostrevc Urad za prostor in razvoj
28.05.2020 900-5/2020–240 Status javnega dobra v lasti Mestne občine Novo mesto Rok Mežnar Urad za prostor in razvoj
28.05.2020 900-5/2020–239 Pobuda glede objekta Glavni trg 2 Uroš Lubej Urad za prostor in razvoj
28.05.2020 900-5/2020–238 Pobuda glede urejanja mirujočega prometa v mestnem jedru Uroš Lubej Urad za prostor in razvoj
28.05.2020 900-5/2020–237 Nova razsvetljava na štadionu Portoval Uroš Lubej Urad za prostor in razvoj
28.05.2020 900-5/2020–236 Čakalne vrste za sprejem v vrtce v Mestni občini Novo mesto Uroš Lubej Urad za družbene dejavnosti
28.05.2020 900-5/2020–235 Odvzete socialne pomoči v Mestni občini Novo mesto Jasna Kos Plantan Urad za družbene dejavnosti
28.05.2020 900-5/2020–234 Vzpostavitev občinskega sistema samooskrbe Sara Tomšič Kabinet župana
28.05.2020 900-5/2020–233 Pobuda za posredovanje odgovorov glede Odredbe o spremembah in dopolnitvah Odredbe o izvedbenih aktih k Odloku o ureditvi cestnega prometa v Mestni občini Novo mesto Sara Tomšič Urad za prostor in razvoj
28.05.2020 900-5/2020–232 Poravnavanje finančnih obveznosti Zavoda Novo mesto Srečko Vovko Kabinet župana
28.05.2020 900-5/2020–231 Izvedba dogodka Krka živi Srečko Vovko Direktorica občinske uprave
28.05.2020 900-5/2020–230 Zavod Novo mesto in promocija turistične destinacije Novo mesto Srečko Vovko Kabinet župana
28.05.2020 900-5/2020–229 Stroški dvorane v Češči vasi v 2019 Srečko Vovko Urad za prostor in razvoj