vodilna slika

Odgovore na vprašanja in pobude v skladu s Poslovnikom občinskega sveta Mestne občine Novo mesto pripravijo pristojni uradi občinske uprave.

Svetniki lahko svoja vprašanja oddate na povezavi.

Pred objavo jih potrdita direktor občinske uprave in župan.

datum naslov svetnik urad
07.10.2021 900-0012/2021 - 425 Brisanje objav na FB strani Novo mesto zame Alojz Kobe Kabinet župana
08.07.2021 900-0009/2021 - 399 Sanacija brvi na jasi v Otočcu Alojz Kobe Urad za prostor in razvoj
08.07.2021 900-0009/2021 - 398 Pobuda občinski upravi pri preplastitvi cest Alojz Kobe Urad za prostor in razvoj
22.04.2021 900-0004/2021 - 364 Novo mesto zame Alojz Kobe Kabinet župana
22.04.2021 900-0004/2021 - 363 Zasipanje kanala ob cesti Šentjernej-Novo mesto zaradi varnosti krajanov Alojz Kobe Urad za prostor in razvoj
22.04.2021 900-0004/2021 - 362 Križišče na Ratežu in ureditev pločnika oziroma vsaj zasip jarka ob glavni cesti Šentjernej novo mesto, da bo možna hoja ob cestišču Alojz Kobe Urad za prostor in razvoj
11.03.2021 900-0001/2021 - 347 Kdo je plačal prihod varnostnika ( Sintala ) na 18. redno sejo OS MO Novo mesto? Koliko je to stalo? Ali bo strošek pokril župan osebno ali pa se bo strošek plačal z davkoplačevalskimi sredstvi? Alojz Kobe Urad za družbene dejavnosti
11.03.2021 900-0001/2021 - 346 Pobuda da MO NM pokrije potrebno razliko v ceni vrtcev iz občinskega proračuna Alojz Kobe Urad za družbene dejavnosti
11.03.2021 900-0001/2021 - 345 Pobuda za znižanje komunalnega prispevka podjetnikom nas Livadi Alojz Kobe Urad za prostor in razvoj
17.12.2020 900-19/2020-306 Pobuda za razrešitev predstavnikov MO NM v Nadzornem svetu Komunale NM Alojz Kobe Direktorica občinske uprave
17.12.2020 900-19/2020 – 307 Zakaj se zimska služba pluženja pločnikov ne izvaja tudi v izvenmestnih KS? Pobuda MO Novo mesto oziroma županu, da se čiščenje pločnikov izvaja v vseh KS v MO Novo mesto Alojz Kobe Urad za prostor in razvoj
12.11.2020 900-18/2020–294 Količina odloženih smeti na odlagališču Cerod in vprašanje nadomestila KS Brusnice Alojz Kobe Urad za prostor in razvoj
01.10.2020 900-12/2020–279 Pobuda za pospešitev preplastitve občinskih cest Alojz Kobe Urad za prostor in razvoj
01.10.2020 900-12/2020 – 280 Sanacija mostov pri gradu Otočec Alojz Kobe Urad za prostor in razvoj
01.10.2020 900-10/2020-265 Preplastitve občinskih cest Alojz Kobe Kabinet župana
09.07.2020 900-10/2020–266 Vzdrževanje kampa in jase na Otočcu Alojz Kobe Urad za prostor in razvoj
09.07.2020 900-10/2020-267 Pobuda za zmanjšanje ali ukinitev turistične takse v MO Novo mesto in obravnavo pobude na 13. redni seji Občinskega sveta MO Novo mesto Alojz Kobe Urad za finance in splošne zadeve
14.11.2019 9001-8/2019-177 Stroški postavitve konstrukcije velodroma Alojz Kobe Urad za prostor in razvoj
14.11.2019 9001-8/201-178 Stroški vzdrževanja zelenih površin Alojz Kobe Urad za prostor in razvoj
03.10.2019 9001-7/2019 - 158 Pobuda, da se pri pripravi proračunov bistveno več sredstev nameni za izvajanje obveznih nalog občin Alojz Kobe Urad za prostor in razvoj
11.07.2019 9001-6/2019-114 Dopolnitev odgovora na svetniško vprašanje št. 9001-3/2019-92. Vprašanje in pobuda županu in Občinski upravi, da bi na naslednji seji Občinskega sveta poročali o situaciji obdelave in predelave odpadkov. Alojz Kobe Urad za prostor in razvoj
11.07.2019 9001-6/2019-113 Dvojno zaračunavanje odvoza smeti za lastnike zidanic Alojz Kobe Kabinet župana
18.06.2019 9001-5/2019-96 Pobuda za brezplačen najem športne dvorane v Stopičah Alojz Kobe Urad za družbene dejavnosti
18.04.2019 9001-3/2019-93 Pobuda MO Novo mesto oziroma županu, da posreduje pri Cerodu d.o.o. da nakaže vsa zapadla sredstva KS Brusnice iz naslova Nadomestila za razvrednotenje in nevarnosti za okolje Alojz Kobe Kabinet župana
18.04.2019 9001-3/2019-92 Vprašanje in pobuda županu in Občinski upravi, da bi na naslednji seji Občinskega poročali o situaciji obdelave in predelave odpadkov Alojz Kobe Urad za prostor in razvoj
18.04.2019 9001-3/2019-91 Ponovitev pobude za zagotovitev varnosti in popravilo ceste 794611 in 794811 v naselju Dolž Alojz Kobe Urad za prostor in razvoj
14.03.2019 9001-2/2019-60 Poročilo o izvedenih ukrepih iz akcijskega načrta lokalnega energetskega koncepta in o njihovih učinkih Alojz Kobe Urad za prostor in razvoj
14.03.2019 9001-2/2019-58 Izgradnja optičnega omrežja v MONM, kjer to še manjka Alojz Kobe Urad za prostor in razvoj
14.03.2019 9001-2/2019 - 57 Manjkajoče kanalizacijsko omrežje v MONM in poročilo o izgradnji manjkajočega vodovodnega omrežja v naseljih MONM Alojz Kobe Urad za prostor in razvoj
31.01.2019 9001-1/2019-28 Pobuda da se pospeši izgradnja optičnega omrežja v naselju Ratež in Gumberk Alojz Kobe Urad za prostor in razvoj
31.01.2019 9001-1/2019-27 Objavljanje vprašanj in pobud občinskih svetnikov v celoti in v obliki, kot so jo podali Alojz Kobe Urad za finance in splošne zadeve
31.01.2019 9001-1/2019-26 Izgradnja kanalizacije Alojz Kobe Urad za prostor in razvoj
17.01.2019 9001-1/2019-7 Odgovornost župana, Občinske uprave in svetnikov Alojz Kobe Urad za finance in splošne zadeve
17.01.2019 9001-1/2019-6 Zagotovitev varnosti in popravilo ceste, št. 794611 in 794811 v naselju Dolž Alojz Kobe Urad za prostor in razvoj
17.01.2019 9001-1/2019-5 Ureditev prometnih zagat v Novem mestu z odprtjem Glavnega trga za enosmerni promet in odprtje Kandijskega mostu za dvosmerni promet, do izgradnje vsaj enega dodatnega mostu preko reke Krke Alojz Kobe Urad za prostor in razvoj
12.07.2018 Projekti EBDR – ELENA proračun 2019, spremljanje vodnih izgub in hidravlične izboljšave Alojz Kobe Urad za prostor in razvoj
12.07.2018 Ponovljena vprašanja glede problematike obdelave in odlaganja odpadkov v MO NM Alojz Kobe Urad za prostor in razvoj
12.07.2018 Pobuda, da MO Novo mesto pozove izvajalce del, da naj se dela skozi naselje Otočec in Brusnice izvajajo tako, da bodo izvedena v čim krajšem času in na način, da bodo čim manj moteča za občane. Alojz Kobe Urad za prostor in razvoj
19.04.2018 Rekonstrukcija Glavnega trga - ponovitev pobude in vprašanja Alojz Kobe Urad za prostor in razvoj
19.04.2018 Občinsko parkirišče pod NLB v Kandiji Alojz Kobe Urad za prostor in razvoj