vodilna slika

Odgovore na vprašanja in pobude v skladu s Poslovnikom občinskega sveta Mestne občine Novo mesto pripravijo pristojni uradi občinske uprave.

Svetniki lahko svoja vprašanja oddate na povezavi.

Pred objavo jih potrdita direktor občinske uprave in župan.

900-19/2020 – 307 Zakaj se zimska služba pluženja pločnikov ne izvaja tudi v izvenmestnih KS? Pobuda MO Novo mesto oziroma županu, da se čiščenje pločnikov izvaja v vseh KS v MO Novo mesto


Datum: 17. 12. 2020
Urad: Urad za prostor in razvoj
Svetniška skupina: GAS - Gospodarsko aktivna stranka
Svetnik: Alojz Kobe

Pobuda

Ob prvo zapadlem snegu letošnjega decembra sem na več krajih v primestnih Krajevnih skupnostih opazil, da so bili pločniki ne spluženi. Župana in MO Novo mesto pozivam, da pozove izvajalce zimske službe k izvajanju nalog. Če pa je predvideno, da se pluženje izvaja le v mestnih krajevnih skupnostih pa dajem pobudo, da se to razširi na vse krajevne skupnosti MO Novo mesto.

Odgovor

Za pluženje pločnikov ob občinskih cestah tako v naselju Novo mesto kot izven njega je zadolžen koncesionar, to je CGP Novo mesto. O vašem vprašanju smo ga obvestili. Zagotovil nam je, da bo od podizvajalcev zahteval dosledno izvajanje zimske službe.

 

 

Pripravil:                                                                                                            

Igor Tomažin                                                                                       Špela Bele Zatežić

Strokovni sodelavec VII/2-II – za promet                        Vodja oddelka za investicije po pooblastilu

                                                                                         št. 1000-22/2017-40 (409) z dne 28.2.2020

 

 

 

Dr. Iztok Kovačič                                                                            Dr. Vida Čadonič Špelič

Vodja urada za prostor in razvoj                                                               direktorica

Nazaj na seznam