vodilna slika

Odgovore na vprašanja in pobude v skladu s Poslovnikom občinskega sveta Mestne občine Novo mesto pripravijo pristojni uradi občinske uprave.

Svetniki lahko svoja vprašanja oddate na povezavi.

Pred objavo jih potrdita direktor občinske uprave in župan.

900-0001/2021 - 345 Pobuda za znižanje komunalnega prispevka podjetnikom nas Livadi


Datum: 11. 03. 2021
Urad: Urad za prostor in razvoj
Svetniška skupina: GAS - Gospodarsko aktivna stranka
Svetnik: Alojz Kobe

Pobuda

Pobuda županu, da se podjetnikom iz proračuna MO NM za 50% zmanjša komunalni prispevek glede na to, da so sami urejali ceste itn.; so zaposlovalci naši občanov in plačujejo davke; imejmo enako prakso kot v primeru tujega trgovca, ki mu je MO NM pokrila 50% stroškov investicije; nekorektno je, da spravljamo domače podjetnike v neenakovreden položaj.

Odgovor

Pravno podlago za pripravo programov opremljanja in odmero komunalnega prispevka določajo naslednji predpisi:

- Zakon o urejanju prostora ZUreP-2 (Uradni list RS, št. 61/17) in

- Uredba o programu opremljanja stavbnih zemljišč in odloku o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo ter o izračunu in odmeri komunalnega prispevka (Uradni list RS, št. 20/19, 30/19-popr. in 34/19).

 

Z njimi je med drugim določena vsebina programa opremljanja, kaj se šteje med skupne stroške komunalnega opremljanja, kako se določijo obračunski stroški, ki so osnova za določitev stroškov na enoto mere in izračun komunalnega prispevka po zakonsko predpisani enačbi. Določeno pa je tudi kako lahko investitorji v sodelovanju z občino izvajajo komunalno opremljanje zemljišč in v katerih primerih se lahko njihova vlaganja upoštevajo pri odmeri komunalnega prispevka za novo komunalno opremo, kar med drugim določa 19. člen Uredbe.

 

Program opremljanja stavbnih zemljišč za območje opremljanja »UN obrtno–industrijska cona Livada« ( v nadaljevanju Program opremljanja) in  »Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje opremljanja »UN obrtno–industrijska cona Livada« (v nadaljevanju Odlok), ki ju je Mestna občina Novo mesto obravnavala in sprejela na 18. seji dne 11. 3. 2021 sta pripravljena v skladu z zakonodajo in podzakonskimi predpisi.

 

V zvezi s podano pobudo za znižanje komunalnega prispevka je potrebno pojasniti, da tako iz Program opremljanja, kot tudi iz Odloka izhaja, da bodo podjetniki na območju UN Livada pri odmeri komunalnega prispevka obremenjeni samo z 51,2% stroški investicije. Navedeno izhaja in podatkov o vrednost investicije v komunalno opremljanje zemljišč na območju UN Livada, ki  po programu opremljanja znaša 2.767.910 EUR in določitve obračunskih stroškov v višini 1.417.182 EUR, ki so osnova za določitev stroškov na enoto mere in izračun komunalnega prispevka in predstavljajo 51,2% stroškov investicije. Navedeno izhaja tudi iz tabele, razvidne iz  6. člena Odloka.

 

 

«6. člen

(skupni in obračunski stroški investicije)

 

Skupni in obračunski stroški za gradnjo nove komunalne opreme so sledeči:

 

Nova komunalna oprema

Skupni stroški v EUR

Zunanji viri v EUR

Obračunski stroški v EUR

1. novo cestno omrežje

1.804.926

823.249

981.676

2. nova fekalna kanalizacija

337.618

137.145

200.473

3.nova meteorna kanalizacija

472.804

286.210

186.594

4. novo vodovodno omrežje

152.561

104.122

48.439

Skupaj

2.767.910

1.350.727

1.417.182«

 

 

 

Poleg tega je v 8. členu Odloka določeno tudi, da se bo zavezancem za plačilo komunalnega prispevka, ki bodo z ustreznimi listinami dokazali vlaganja v novo komunalno opremo na območju opremljanja v skladu z določili UN Livada (pogodba z Mestno občino Novo mesto, potrdilo o plačilu) njihov vložek upošteval pri odmeri komunalnega prispevka.

 

 

 

Pripravili:

 

Darja Plantan

podsekretarka za investicije

 

 

Stanislava Bjelajac

vodja Oddelka za premoženjske zadeve

 

 

dr. Iztok Kovačič                                                                             dr. Vida Čadonič Špelič

vodja Urada za prostor in razvoj                                                               direktorica

 

 

 

Nazaj na seznam