vodilna slika

Odgovore na vprašanja in pobude v skladu s Poslovnikom občinskega sveta Mestne občine Novo mesto pripravijo pristojni uradi občinske uprave.

Svetniki lahko svoja vprašanja oddate na povezavi.

Pred objavo jih potrdita direktor občinske uprave in župan.

900-0001/2021 - 346 Pobuda da MO NM pokrije potrebno razliko v ceni vrtcev iz občinskega proračuna


Datum: 11. 03. 2021
Urad: Urad za družbene dejavnosti
Svetniška skupina: GAS - Gospodarsko aktivna stranka
Svetnik: Alojz Kobe

Pobuda

Pobuda v zvezi s cenami vrtcev, da glede na to, da je občina prejela iz državnega proračuna bistveno večje trošarine da potrebno razliko v ceni vrtcev pokrije iz občinskega proračuna.

Odgovor

Skladno z Zakonom o vrtcih se iz proračuna občine vrtcem zagotavljajo sredstva v višini razlike med ceno programov in plačilom staršev. Plačilo staršev je določeno na podlagi lestvice, ki starše razvršča v razrede, upoštevaje dohodek na družinskega člana.

Vrtci zaračunavajo staršem plačilo vrtca skladno z odločbo Centra za socialno delo, ki jih uvršča v določen dohodkovni razred in določa odstotek plačila staršev. Osnova za obračun je veljavna cena programa, ki jo sprejme Občinski svet MO NM. Razliko med ceno programov in plačilom staršev, krije vrtcu občinski proračun.  

 

 

Pripravila:

Suzana POTOČAR,

VIŠJA SVETOVALKA

 

 

Po pooblastilu župana,                                                                                        

št. 100-38/2009-146 (409), z dne 31.8.2020                                                          

mag. Mateja Jerič,                                                                              Dr. Vida Čadonič Špelič,

VODJA URADA ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI                          DIREKTORICA OBČINSKE UPRAVE

Nazaj na seznam