Odgovore na vprašanja in pobude v skladu s Poslovnikom občinskega sveta Mestne občine Novo mesto pripravijo pristojni uradi občinske uprave.

Svetniki lahko svoja vprašanja oddate na povezavi.

Pred objavo jih potrdita direktor občinske uprave in župan.

9001-1/2019-1 Dostop in parkirna mesta za invalide na Glavnem trgu


Datum: 17. 01. 2019
Urad: Urad za prostor in razvoj
Svetniška skupina: SLS - Slovenska ljudska stranka
Svetnik: Mag. Franci Bačar

Pobuda

Pobuda, da se na Glavnem trgu omogoči in uredi:

- dostop za invalide do vseh javnih zgradb in lokalov, in

- parkiranje za invalide v primerni oddaljenosti od javnih zgradb in lokalov.                                            

Odgovor

Dostop za invalide do vseh javnih zgradb in lokalov je urejen skladno s Projektom ureditve mestnega jedra – Glavni trg.

V pripravi je dokumentacija za projekt 'kavalir', ki bo ranljivim skupinam obiskovalcev mestnega jedra omogočal lažji dostop iz vseh parkirnih površin.

Pripravil:

                      Miloš Dular                                                             dr. Vida Čadonič Špelič

 

vodja Oddelka za promet in mobilnost                                     direktorica občinske uprave

Nazaj na seznam