Odgovore na vprašanja in pobude v skladu s Poslovnikom občinskega sveta Mestne občine Novo mesto pripravijo pristojni uradi občinske uprave.

Svetniki lahko svoja vprašanja oddate na povezavi.

Pred objavo jih potrdita direktor občinske uprave in župan.

9001-1/2019-2 3. razvojna os - jug


Datum: 17. 01. 2019
Urad: Urad za prostor in razvoj
Svetniška skupina: SLS - Slovenska ljudska stranka
Svetnik: Mag. Franci Bačar

Pobuda

Pobuda, da se na sejo Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto uvrsti točka dnevnega reda: 3. razvojna os. Pobuda, da se Občinski svet Mestne občine Novo mesto seznani s:

  • stanjem projekta,
  • terminskim planom realizacije,
  • vplivom na življenje občanov v času gradnje,
  • ukrepi, ki jih je potrebno sprejeti za obvladovanje prometa v času gradnje.                         

Odgovor

Mestna občina Novo mesto je z namenom celovite informiranosti Občinskega sveta z dopisom dne 22.01.2019 Ministrstvo za infrastrukturo zaprosila za pripravo in posredovanje podrobnejše pisne informacije o poteku gradnje državnih cest 3. razvojne osi – obeh predvidenih državnih cestah na območju Mestne občine Novo mesto: hitre ceste po vzhodu in zahodne obvozne ceste.

Odgovora še nismo prejeli.

 

Pripravil:

                      Miloš Dular                                                             dr. Vida Čadonič Špelič

 

vodja Oddelka za promet in mobilnost                                     direktorica občinske uprave

Nazaj na seznam