vodilna slika

Odgovore na vprašanja in pobude v skladu s Poslovnikom občinskega sveta Mestne občine Novo mesto pripravijo pristojni uradi občinske uprave.

Svetniki lahko svoja vprašanja oddate na povezavi.

Pred objavo jih potrdita direktor občinske uprave in župan.

9001-1/2019-18 Razmislek o ponovni uvedbi pajka v MO NM


Datum: 31. 01. 2019
Urad: Urad za prostor in razvoj
Svetniška skupina: SLS - Slovenska ljudska stranka
Svetnik: Mag. Franci Bačar

Pobuda

Pobuda, da se s strokovno skupino razmisli, ali je potreba po ponovni uvedbi pajka v Novem mestu, kot ga je mesto nekoč že imelo.                                                           

9001 1 2019 18.pdf                                    

Odgovor

Odstranitev in hramba nepravilno parkiranih vozil ter ravnanje z vozili je opredeljena že v sedanjem Odloku o ureditvi cestnega prometa v Mestni občini Novo mesto. Ponovna uvedba pajka bo strokovno preverjena v postopku priprave in sprejetja novega Odloka o ureditvi cestnega prometa v Mestni občini Novo mesto, ki ga bo Občinski svet obravnaval do julija 2019.


Pripravil:
Miloš Dular

vodja Oddelka za promet in mobilnost 

 

dr. Vida Čadonič Špelič
direktorica občinske uprave

Nazaj na seznam