Odgovore na vprašanja in pobude v skladu s Poslovnikom občinskega sveta Mestne občine Novo mesto pripravijo pristojni uradi občinske uprave.

Svetniki lahko svoja vprašanja oddate na povezavi.

Pred objavo jih potrdita direktor občinske uprave in župan.

9001-2/2019-63 Odgovor stranki o spremembi OPN MONM


Datum: 14. 03. 2019
Urad: Urad za prostor in razvoj
Svetniška skupina: SLS - Slovenska ljudska stranka
Svetnik: Mag. Franci Bačar

Pobuda

Stranka je 8.3.2019 vložila pobudo za spremembo OPN; kdaj bo MONM pripravila spremembo OPN, ki ga bo obravnaval in sprejel OS; koliko pobud za spremembo je v reševanju; Kdaj bodo občani prejeli odgovor občine.

odgovor stranki o spremembi opn.pdf

Odgovor

Mestna občina Novo mesto je leta 2009 sprejela prostorski planski dokument Občinski prostorski načrt Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 101/09 in nadaljnji, v nadaljevanju tudi OPN), ki je nadomestil več kot dve desetletji star prejšnji tovrstni dokument dolgoročni in srednjeročni prostorski plan. V obdobju po sprejemu OPN in njegovi uveljavitvi se je prostorski akt uspešno izvajal, je pa Mestna občina Novo mesto zaradi spremenjenih prostorskih potreb stalno prejemala pobude za spremembo določil veljavnega OPN.

 

V letu 2015 je bil s Sklepom o začetku priprave sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta MONM – SD OPN2 (Uradni list RS, št. 7/15) pričet postopek celovitih sprememb in dopolnitev OPN. Predmet načrtovanja SD OPN 2 so vsebine, ki okvirno obsegajo:

  1. spremembo namenske rabe prostora in spremembo prostorsko izvedbenih pogojev za posege v prostor na podlagi prejetih razvojnih potreb in pobud,
  2. uskladitev grafičnih prikazov izvedbenega dela OPN s položajno in vsebinsko izboljšano katastrsko in topografsko podlago,
  3. posamične spremembe in dopolnitve vsebin OPN, ki se nanašajo na podrobno namensko rabo prostora, meje med enotami urejanja prostora, umeščanje objektov v prostor in njihovo oblikovanje ter s tem povezane spremembe in dopolnitve prostorskih izvedbenih pogojev,
  4. uskladitev vsebine in določil OPN s predpisi, ki so bili spremenjeni ali sprejeti od njegove uveljavitve dalje,
  5. spremembe in dopolnitve nekaterih določil tekstualnega dela z namenom jasnejših opredelitev ter uskladitve ugotovljenih neskladnosti med tekstualnim in kartografskim delom akta oziroma znotraj njihovih vsebin,
  6. vključitev novih strokovnih podlag, izdelanih v času po uveljavitvi OPN ali na podlagi zahtev NUP,
  7. spremembo posameznih rešitev, na podlagi dosedanje uporabe OPN in preveritve njihove ustreznosti,
  8. ter ostale morebitne vsebine, ki se bodo dodatno izkazale.

V postopku se obravnavajo vse prejete razvojne pobude od julija leta 2007, ko podanih pobud ni bilo več mogoče vključevati v postopek priprave danes veljavnega OPN. Dodatno je bil v začetku leta 2014 objavljen javni poziv, s katerim je bila zainteresirana javnost pozvana k podaji pobud za spremembo OPN. MONM je zato prejela veliko število pobud za spremembo namenske rabe, ki jih skladno z zakonom obravnavamo v SD OPN 2.

V postopku priprave so bile do leta 2017 pripravljene vse ključne strokovne podlage, ki so omogočile obravnavo prejetih razvojnih potreb in pobud. Značilnost priprave prostorskih aktov je, da je v določeni fazi potrebno določiti mejnik, to je datum do katerega bodo prejete pobude lahko še strokovno obravnavane. V konkretnem postopku so to podane pobude, ki so bile prejete do 18. 05. 2017. Prejeto je bilo preko 1.300 pobud. Vse prejete pobude niso izpolnjevale zahtevanih pogojev iz šeste točke 74. člena ZPNačrt, zato so bile s Sklepom župana št. 35003-1/2013 z dne 19. 05. 2017 formalno izločene iz postopka.

Mestna občina Novo mesto je trenutno v fazi zaključevanja osnutka sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Mestne občine Novo mesto (SD OPN 2), v kateri so torej obravnavane pobude, prejete do 18. 05. 2017. Postopek usklajevanja predpisan z ZPNačrt bo lahko še dolgotrajen, sploh če bo v postopku zahtevana celovita presoja vplivov na okolje. Ker smo po 18. 05. 2017 do danes prejeli še preko 100 pobud in predlog za spremembe, bomo slednje preverili in jih formalno vključili v postopek priprave le pod pogojem, da ne bo prevelikih zamud pri pripravi prostorskega akta.

V vsakem primeru bo odločitev sprejeta v kratkem, postopek pa nadaljevan do osnutka dokumenta, ki bo odposlan na Ministrstvo za okolje in prostor v usklajevanje po predpisanem postopku. Po uskladitvi bo dokument posredovan v javno razgrnitev in javno razpravo. Informacijo, kdaj bo dopolnjen osnutek sprememb in dopolnitev OPN MONM javno razgrnjen, bomo objavili na spletni strani MONM ter preko javnih medijev. Na javni razgrnitvi bodo pobudniki imeli možnost podati pripombe in predloge glede rešitve vlog, izdelovalec pa jih bo obravnaval in se do njih opredelil v stališčih do pripomb, ki jih na koncu s sklepom sprejme in potrdi župan. Vlagatelji pobud in predlogov, ki smo jih prejeli po 18. 05. 2017 bodo z načinom obravnave pobude seznanjeni. Dokument bo predvidoma pripravljen za obravnavo na Občinskem svetu do konca letošnjega leta.

 

Pripravil:

 

Izidor Jerala

podsekretar za prostorsko načrtovanje

 

 

Mojca Tavčar

vodja Oddelka za okolje in prostor

 

 

dr. Iztok Kovačič                                                                             dr. Vida Čadonič Špelič

vodja Urada za prostor in razvoj                                                               direktorica

Nazaj na seznam