vodilna slika

Odgovore na vprašanja in pobude v skladu s Poslovnikom občinskega sveta Mestne občine Novo mesto pripravijo pristojni uradi občinske uprave.

Svetniki lahko svoja vprašanja oddate na povezavi.

Pred objavo jih potrdita direktor občinske uprave in župan.

9001-2/2019-64 Objekti, ki so nevarni za promet, okolico in kazijo izgled naselij


Datum: 14. 03. 2019
Urad: Urad za prostor in razvoj
Svetniška skupina: SLS - Slovenska ljudska stranka
Svetnik: Mag. Franci Bačar

Pobuda

Ponovni predlog, da MONM ukrepa v primerih, ko objekti predstavljajo nevarnost za ljudi in promet ali kazijo podobo naselij. Možni načini ukrepanja: odstranitev nevarnega objekta ali dela objekta, obračun povečanega NUSZ, ki bi lastnika stimuliral, da ukrepa sam. Primeri takih objektov: stavba 1489-61 naslov: Dolž, Šolska cesta 51 in stavba 1456-543 naslov: Novo mesto, Ljubljanska cesta 14.

 

objekti nevarni za promet.pdf

Odgovor

V primeru, da objekt predstavlja nevarnost za ljudi in promet, se obravnava kot nevaren objet, skladno z določili Gradbenega zakona (Uradni list RS, št. 61/2017 in 72/17-popr.). V takšnih primerih lahko ukrepa gradbeni inšpektor. V primeru, da objekt kazi podobo naselja, lahko občinski inšpektor, skladno z določili 240. člena ZUreP-2 (Uradni list RS, št. 61/2017), odredi vzdrževanje objekta, vendar morajo biti za to izpolnjeni pogoji iz 2. in 3. odstavka 242. člena ZUreP-2. V primeru, da lastnik objekta v roku, določenim z odločbo, ne izvede predpisanih vzdrževalnih del, se opravi upravna izvršba za nedenarne obveznosti v skladu s predpisi o upravnem postopku.

Mestna občina Novo mesto rešuje tovrstne probleme v mestnem jedru z ukrepom sofinanciranja obnove javnih pročelij.  

 

 

Pripravila:

mag. Lidija Plut

podsekretarka

 

Mojca Tavčar

vodja Oddelka za okolje in prostor

 

dr. Iztok Kovačič

vodja Urada za prostor in razvoj

                                                                                                        dr. Vida Čadonič Špelič

                                                                                                                   direktorica

Nazaj na seznam