Odgovore na vprašanja in pobude v skladu s Poslovnikom občinskega sveta Mestne občine Novo mesto pripravijo pristojni uradi občinske uprave.

Svetniki lahko svoja vprašanja oddate na povezavi.

Pred objavo jih potrdita direktor občinske uprave in župan.

9001-2/2019-66 Odkup hiše v Romskem naselju Šmihel


Datum: 14. 03. 2019
Urad: Urad za prostor in razvoj
Svetniška skupina: SLS - Slovenska ljudska stranka
Svetnik: Mag. Franci Bačar

Pobuda

Podpora pobudi KS Šmihel za ureditev prostorov za DRPD v Romskem naselju. Prosim za stališče župana in Občinske uprave

odkup hiše.pdf

Odgovor

Mestna občina Novo mesto je prejela pobudo Krajevne skupnosti Šmihel za odkup stanovanjske hiše, v kateri naj bi uredili prostore za izvajanje družbenih programov. Na pobudo smo odgovorili, povzetek odgovora pa je v nadaljevanju.

V romskem naselju Šmihel trenutno zagotavljamo minimalne prostorske pogoje za delovanje družbenih programov, strinjamo pa se, da je potrebno prostorske pogoje izboljšati. Prostorske pogoje že izboljšujemo v Žabjaku in Brezju, v slednjem je bil pred kratkim odprt nov večnamenski objekt – Skupnostni center Brezje. Projekt je bil predviden v sprejeti Strategiji reševanja romske tematike v Mestni občini Novo mesto za obdobje do 2020. Vključen je bil tudi med regionalne razvojne projekte, zato je bila njegova izvedba sofinancirana s strani državnega proračuna RS v višini 85 %.

 

Na enak ali podoben način bi bilo mogoče izboljšati prostorske pogoje tudi v Šmihelu. Projekt bi bilo treba uskladiti z Vlado RS, in sicer v obliki ukrepa v Nacionalnem programu Vlade Republike Slovenije za Rome. V trenutno veljavnem programu za obdobje 2017 - 2021 tak ukrep ni predviden, smo pa občine pripravljavce nacionalnega programa vseskozi opozarjale, da je poleg podpiranja družbenih programov nujno pripravljati ukrepe za izboljšanje prostorskih pogojev  za njihovo izvajanje.

 

Krajevno skupnost Šmihel smo pozvali, da se aktivno vključi v iskanje možnosti, da Vlada RS oziroma Urad za narodnosti finančno podpre izboljšanje prostorskih pogojev za izvajanje družbenih dejavnosti v romskem naselju Šmihel in s tem sofinancira nakup stanovanjske hiše v romskem naselju Šmihel, pri čemer jo bo Mestna občina Novo mesto podprla.

 

 

Pripravila:

 

 

 

Stanislava Bjelajac

vodja Oddelka za premoženjske zadeve

 

 

 

 

 

 

 

 

dr. Iztok Kovačič

vodja Urada za prostor in razvoj

dr. Vida Čadonič Špelič

direktorica

Nazaj na seznam