Odgovore na vprašanja in pobude v skladu s Poslovnikom občinskega sveta Mestne občine Novo mesto pripravijo pristojni uradi občinske uprave.

Svetniki lahko svoja vprašanja oddate na povezavi.

Pred objavo jih potrdita direktor občinske uprave in župan.

9001-3/2019-74 Terminski plan sanacije lokalnih cest


Datum: 18. 04. 2019
Urad: Urad za prostor in razvoj
Svetniška skupina: SLS - Slovenska ljudska stranka
Svetnik: Mag. Franci Bačar

Pobuda

Predlagam, da občanom predstavimo terminski plan sanacije lokalnih cest. Stanje cest je zelo slabo in povzroča nejevoljo in jezo uporabnikov.

Odgovor

Plan preplastitev občinskih cest v letu 2019 je že pripravljen in bo posredovan krajevnim skupnostim. Redno vzdrževanje občinskih cest pa je stalna naloga in se izvaja skladno s planom in prioritetami v okviru razpoložljivih proračunskih sredstev.

 

 

Pripravil:

 

 

mag. Janez Zore                                                                                    Miloš Dular

podsekretar                                                                       vodja Oddelka za promet in mobilnost

Nazaj na seznam