vodilna slika

Odgovore na vprašanja in pobude v skladu s Poslovnikom občinskega sveta Mestne občine Novo mesto pripravijo pristojni uradi občinske uprave.

Svetniki lahko svoja vprašanja oddate na povezavi.

Pred objavo jih potrdita direktor občinske uprave in župan.

9001-11/2019-219 Otroško igrišče Gornja Težka Voda


Datum: 06. 02. 2020
Urad: Urad za prostor in razvoj
Svetniška skupina: SLS - Slovenska ljudska stranka
Svetnik: Mag. Franci Bačar

Pobuda

Krajani predlagajo, da občina odkupi zemljišče, izgradnjo igrišča pa prevzemajo sami. Predlog je bil posredovan že v letu 2018. Kaj je ovira za realizacijo oziroma v kakšni fazi je reševanje zadeve.                 

priloga 10.pdf                         

Odgovor

Mestna občina Novo mesto je prejela prošnjo Krajevne skupnosti Stopiče za nakup ali zamenjavo nepremičnine, na kateri naj bi se uredilo igrišče na Gornji Težki Vodi. (k.o. 1490 Težka Voda, parcele 1293/1 - celo ali del). Krajevno skupnost Stopiče smo 11. 12. 2017 pozvali, naj nam v roku 15 dni posredujejo idejno zasnovo predvidenega igrišča z napotilom, da je pri umestitvi igrišča zaradi predvidenega OPPN-ja na predmetni lokaciji potrebno upoštevati, da morajo zaledne nepremičnine imeti zagotovljen dostop iz javne poti, zato naj igrišče locira na rob predvidenega območja OPPN. Krajevna skupnost Stopiče je 19. 1. 2018 posredovala le lokacijo igrišča, ne pa tudi zahtevane idejne zasnove, zato nismo nadaljevali s postopkom odkupa.

 

Pripravila:

Stanislava Bjelajac

vodja Oddelka za premoženjske zadeve

 

 

 

dr. Iztok Kovačič

vodja Urada za prostor in razvoj

 

 

dr. Vida Čadonič Špelič

direktorica

Nazaj na seznam