vodilna slika

Odgovore na vprašanja in pobude v skladu s Poslovnikom občinskega sveta Mestne občine Novo mesto pripravijo pristojni uradi občinske uprave.

Svetniki lahko svoja vprašanja oddate na povezavi.

Pred objavo jih potrdita direktor občinske uprave in župan.

900-5/2020–252 Vrhe - priključek vasi Vrhe na občinsko cesto Dolž – Iglenik


Datum: 28. 05. 2020
Urad: Urad za prostor in razvoj
Svetniška skupina: SLS - Slovenska ljudska stranka
Svetnik: Mag. Franci Bačar

Pobuda

Vaščani so preko KS Dolž predlagali: - odkup parcele 1489: *83/1. Lastni parcelo želi prodati. - ureditev cestnega priključka - ureditev postajališča za avtobus, - ureditev ekološkega otoka. Kako poteka odkup parcele? Kako poteka umeščanje v prostor? Kdaj se lahko pričakuje izvedbo?

Odgovor

Na Oddelku za premoženjske zadeve smo preverili vloge, žal med njimi ni vloge za odkup nepremičnine katastrska občina 1489 Cerovec, parcele *83/1. Na podlagi vaše pobude bomo znotraj Urada za prostor in razvoj preverili, ali je vaš predlog za ureditev cestnega priključka, avtobusnega postajališča in ekološkega otoka tehnično izvedljiv, temu pa bo sledila odločitev o odkupu predmetne nepremičnine.

 

 

Pripravila:

Stanislava Bjelajac

vodja Oddelka za premoženjske zadeve

 

 

 

dr. Iztok Kovačič

vodja Urada za prostor in razvoj

 

dr. Vida Čadonič Špelič

direktorica

Nazaj na seznam