vodilna slika

Odgovore na vprašanja in pobude v skladu s Poslovnikom občinskega sveta Mestne občine Novo mesto pripravijo pristojni uradi občinske uprave.

Svetniki lahko svoja vprašanja oddate na povezavi.

Pred objavo jih potrdita direktor občinske uprave in župan.

900-19/2020 – 321 Sanacije ceste Gabrje Pangrč Grm


Datum: 17. 12. 2020
Urad: Urad za prostor in razvoj
Svetniška skupina: SLS - Slovenska ljudska stranka
Svetnik: Mag. Franci Bačar

Pobuda

Zaradi težav pri pridobivanju zemljišč predlog, da se sanacija ceste izvede v dveh fazah. Cesta je v zelo slabem stanju, oba mostova na trasi sta v kritičnem stanju in se lahko porušita. V prvi fazi se izvede zahodni del, kjer so pridobljena vsa zemljišča. Aktivnosti za ta del se lahko začnejo takoj, da se zagotovi nemotena povezava vasi vsaj proti zahodu.

Odgovor

Situacijo na terenu dobro poznamo in se strinjamo z ugotovitvami svetnika. Ker gre za finančno in izvedbeno zahteven projekt,  ga bomo izvajali v dveh fazah. V letošnjem letu bodo potekale pripravljalne aktivnosti za izvedbo projekta (popis del in priprava dokumentacije), sama izvedba pa je planirana v letu 2022.

 

 

Pripravil:                                                                                                            

Igor Tomažin                                                                                                     

Strokovni sodelavec VII/2-II – za promet                                                         

                                                                                                                          

 

Dr. Iztok Kovačič                                                                            Dr. Vida Čadonič Špelič

Vodja urada za prostor in razvoj                                                               direktorica

Nazaj na seznam