vodilna slika

Odgovore na vprašanja in pobude v skladu s Poslovnikom občinskega sveta Mestne občine Novo mesto pripravijo pristojni uradi občinske uprave.

Svetniki lahko svoja vprašanja oddate na povezavi.

Pred objavo jih potrdita direktor občinske uprave in župan.

900-0001/2021 - 360 Sanacija ceste na GTV po izgradnji vodohrana Gornja Težka voda


Datum: 11. 03. 2021
Urad: Urad za prostor in razvoj
Svetniška skupina: SLS - Slovenska ljudska stranka
Svetnik: Mag. Franci Bačar

Pobuda

Na cesti med jedrom GTV in gradbiščem vodohrana nastajajo poškodbe na spodnjem in zgornjem ustroju ceste. Cesto so zgradili krajani in ni bila grajena za večje osne obremenitve. Ali obstaja ocena potrebne sanacije po končani gradnji?

Odgovor

Po koncu gradnje je predvidena lokalna sanacija, ki je usklajena s KS.

Hkrati je potrebno poudariti, da se po omenjeni cesti odvija tudi tovorni promet, ki ni vezan na gradnjo vodohrana.

 

 

Pripravili:

                                                                                                                          

Igor Tomažin                                                                                                     

strokovni sodelavec za investicije                                                                    

 

 

                                                                                                                          

Špela Bele Zatežić

vodja Oddelka za investicije

 

 

 

dr. Iztok Kovačič                                                                             dr. Vida Čadonič Špelič

vodja Urada za prostor in razvoj                                                               direktorica

Nazaj na seznam