vodilna slika

Odgovore na vprašanja in pobude v skladu s Poslovnikom občinskega sveta Mestne občine Novo mesto pripravijo pristojni uradi občinske uprave.

Svetniki lahko svoja vprašanja oddate na povezavi.

Pred objavo jih potrdita direktor občinske uprave in župan.

900-0001/2021 - 361 Začetek gradnje ceste 3. razvojne osi


Datum: 11. 03. 2021
Urad: Urad za prostor in razvoj
Svetniška skupina: SLS - Slovenska ljudska stranka
Svetnik: Mag. Franci Bačar

Pobuda

Kako potekajo aktivnosti za izgradnjo cest tretje razvojne osi skozi MO NM?

Odgovor

Odgovor je bil pripravljen iz strani DARS d.d. in je podan v prilogi.

 

 

 

 

Pripravili:

                                                                                                                          

Klemen Beličič                                                                                                  

strokovni sodelavec za mobilnost                                                                    

 

 

                                                                                                                          

Miloš Dular

vodja Oddelku za mobilnost

 

 

 

dr. Iztok Kovačič                                                                             dr. Vida Čadonič Špelič

vodja Urada za prostor in razvoj                                                               direktorica

 

 

 

PRILOGE:

Odgovor na prošnjo za pridobitev informacije o poteku aktivnosti v povezavi z gradnjo tretje razvojne osi na območju Mestne občine Novo mesto, DARS d.d.

Nazaj na seznam