vodilna slika

Odgovore na vprašanja in pobude v skladu s Poslovnikom občinskega sveta Mestne občine Novo mesto pripravijo pristojni uradi občinske uprave.

Svetniki lahko svoja vprašanja oddate na povezavi.

Pred objavo jih potrdita direktor občinske uprave in župan.

900-0004/2021 - 369 Vpis ceste Dolž-Šolska cesta - Mrzlaka - Bukovče - Šmiklavž - Pangrč Grm v kaster


Datum: 22. 04. 2021
Urad: Urad za premoženje in kmetijstvo
Svetniška skupina: SLS - Slovenska ljudska stranka
Svetnik: Mag. Franci Bačar

Pobuda

Cestna povezava Dolž – Pangrč Grm, ki poteka po ulicah: Mrzlavka, Bukovče in Šmiklavž ni v celoti odmerjena in vpisana v kataster. Povezava je skoraj v celoti asfaltirana. Nekaj odsekov je pri rekonstrukciji spremenilo potek, nekaj odsekov pa sploh še ni bilo odmerjenih in vpisanih v kataster. V marcu 2021 je pri obdelavi polja prišlo do poškodovanja vozišča. Povzročitelj se sklicuje, da cesta poteka po njegovem zemljišču. Predlagam, da MO NM izvede parcelacijo in pridobi lastništvo vseh zemljišč, po katerih poteka cesta.

Odgovor

Pobudo sprejemamo. V naslednjih dveh letih bomo naročili ureditev meje in parcelacijo ceste, saj je trenutno že naročenih večje število geodetskih storitev, zato postopka dejansko ne bi bilo mogoče izvesti prej.

Občinska uprava Mestne občine Novo mesto sicer zadnja leta aktivno ureja lastništvo na javnih kategoriziranih cestah. Vsako leto so znatna sredstva namenjena parcelacijam in odkupu delov javnih cest, ki potekajo po zasebnih zemljiščih. V teku je kar nekaj parcelacij, katerim bodo po pravnomočnem vpisu sprememb sledile ponudbe lastnikom za odkup. V primerih, ko z lastniki ne dosežemo sporazuma o odkupu, vložimo zahteve za razlastitev.

 

 

Pripravila:

 

 

Stanislava Bjelajac

vodja Oddelka za premoženjske zadeve

 

 

dr. Iztok Kovačič

vodja Urada za prostor in razvoj

dr. Vida Čadonič Špelič

direktorica

Nazaj na seznam