vodilna slika

Odgovore na vprašanja in pobude v skladu s Poslovnikom občinskega sveta Mestne občine Novo mesto pripravijo pristojni uradi občinske uprave.

Svetniki lahko svoja vprašanja oddate na povezavi.

Pred objavo jih potrdita direktor občinske uprave in župan.

900-0009/2021 - 404 Odkup zemljišč na trasi ceste do HŠ: Črmošnjice pri Stopičah 16, 16a in 17


Datum: 08. 07. 2021
Urad: Urad za prostor in razvoj
Svetniška skupina: SLS - Slovenska ljudska stranka
Svetnik: Mag. Franci Bačar

Pobuda

Javna pot - cesta je v uporabi že zelo dolgo. Pred 50 leti se je uporabljala za dostop do mlina in žage. Po asfaltiranju je bila narejena geodetska odmera in prepis lastništva zemljišč na MONM. Ker lastništvo parcele 2098/2 ni bilo prenešeno na MONM nastajajo težave za uporabnike ceste. Predlagam, da MO NM pridobi lastništvo za celoten potek dostopne ceste do HŠ Črmošnjice pri Stopičah 16, 16a in 17.

Odgovor

Nepremičnina katastrska občina 1486 Stopiče, parcela 2098/2 je del nekategorizirane poti. Skladno s 5. členom Odloka o občinskih cestah v Mestni občini Novo mesto (Dolenjski uradni list, 4/17) lahko lastnik ali od njega pooblaščeni upravljavec ceste predlaga prenos ceste med občinske ceste, če gre za cesto, ki se uporablja za javni cestni promet. Nekategorizirana cesta se lahko prenese med občinske ceste, če se njen prenos opravi brezplačno in se jo vpiše v zemljiško knjigo kot javno dobro ali kot v lasti Mestne občine Novo mesto. O prenosu nekategoriziranih cest med občinske ceste odloči Občinski svet Mestne občine Novo mesto.

 

Ker cesta izpolnjuje vse pogoje za kategorizacijo, razen lastništva v enem delu, se bomo na Mestni občini Novo mesto potrudili, da le-to pridobimo.

 

Pripravila:

Stanislava Bjelajac

 

 

dr. Iztok Kovačič

vodja Urada za prostor in razvoj

 

dr. Vida Čadonič Špelič

direktorica

Nazaj na seznam