vodilna slika

Odgovore na vprašanja in pobude v skladu s Poslovnikom občinskega sveta Mestne občine Novo mesto pripravijo pristojni uradi občinske uprave.

Svetniki lahko svoja vprašanja oddate na povezavi.

Pred objavo jih potrdita direktor občinske uprave in župan.

900-19/2020 - 305 Spodbujanje priključitev na vodovodno in kanalizacijsko omrežje


Datum: 17. 12. 2020
Urad: Urad za prostor in razvoj
Svetniška skupina: Lista Gregorja Macedonija
Svetnik: Jasna Kos Plantan

Pobuda

V imenu Odbora za spremljanje položaja romske skupnosti pobuda, da se v okviru obstoječe zakonodaje omogoči romskih družinam v naselju Žabjak bolj poenostavljeno priključitev na vodovodno in kanalizacijsko omrežje; odbor je mnenja, da če so že sredstva predvidena in namenjena ter zgrajena infrastruktura, se naj čim več prebivalstva priključi na to omrežje.

Odgovor

V zvezi s spodbujanjem priključitev na vodovodno in kanalizacijsko omrežje je MONM v letu 2020 zaključila svoj del gradnje investicijskega projekta prostorske in komunalne ureditve romskega naselja Žabjak Brezje. S projektom so parcelirane vse zemljiške parcele za stanovanjsko gradnjo (gradbene parcele), ki bodo pridobile tehnično možnost priključitve na javno cestno omrežje, vodovodno omrežje, kanalizacijo in elektro ter komunikacijsko omrežje. Gradbeni del projekta je bil po gradbenih pogodbah, ki jih je z javnim naročilom oddala MONM, zaključen v roku, to je do 31. 12. 2020. Pri projektu pa sočasno z rekonstrukcijo državne ceste sodeluje tudi država, konkretno Direkcija RS za infrastrukturo. Ob rekonstrukciji v cestnem svetu državne ceste gradijo tudi kombinirano stezo za pešce in kolesarje, javno razsvetljavo in krajše odseke nove občinske komunalne opreme. Gradbena dela so se jeseni na državnem projektu zaradi epidemije upočasnila, zato je Direkcija RS za infrastrukturo njihovo dokončanje podaljšala do aprila 2021.

 

Uporabno dovoljenje za celotni sistem novograjene občinske infrastrukture bo pridobljeno, ko bo gradnja v celoti zaključena, predvidoma v aprilu 2021. Za tem bo infrastruktura prenesena v upravljanje Komunali Novi mesto. Uporabniki pa bodo lahko pričeli s pridobivanjem dovoljenj za gradnjo in s priključevanjem na javno infrastrukturo pri posamezni pristojni instituciji (izdajo gradbenih dovoljenj vodijo upravne enote, postopke priključevanja na elektro omrežje sistemski operater distribucijskega omrežja, ki je Elektro Ljubljana, postopke priključevanja na vodovod vodi Komunala Novo mesto). Pri tem pa bo moral vsak posameznik izpolniti pogoje, ki jih določajo področne zakonodaje, kar pomeni, da bo potreben tudi interes in aktivno ravnanje bodočih uporabnikov.

 

 

                                                                                                        dr. Vida Čadonič Špelič

                                                                                                                   direktorica

Nazaj na seznam