vodilna slika

Odgovore na vprašanja in pobude v skladu s Poslovnikom občinskega sveta Mestne občine Novo mesto pripravijo pristojni uradi občinske uprave.

Svetniki lahko svoja vprašanja oddate na povezavi.

Pred objavo jih potrdita direktor občinske uprave in župan.

Gospodarska cona Livada


Datum: 18. 10. 2017
Urad: Urad za prostor in razvoj
Svetniška skupina: SMC - Stranka modernega centra
Svetnik: Mag. Mojca Špec Potočar

Pobuda

Vprašanje, kakšen je terminski plan izgradnje gospodarske cone Livada in kakšni kazalniki uspeha izvedbe projekta so predvideni (npr. število delovnih mest, ipd.).

Odgovor

Mestna občina Novo mesto je za ureditev obrtno industrijske cone Livada v septembru pripravila in na Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologije posredovala vlogo za sofinanciranje operacije ekonomsko-poslovne infrastrukture v letu 2017 in 2018. Predmet prijave je 1. faza urejanja cone, ki predstavlja večji del potrebnih ureditev cone. Za omenjeno fazo je Mestna občina Novo mesto že pridobila pravnomočno gradbeno dovoljene.

Pričetek nujnih izvedbenih del je na območju, kjer gradnja komunalne opreme sovpada z gradnjo kablovoda 2x110 kV Bršljin – Gotna vas, predviden v letu 2017. Pričetek izvedbe 1. faze je odvisen od uspešnosti pridobitve sofinancerskih sredstev. V primeru odobritve sredstev je pričetek gradnje predviden v začetku leta 2018. Pričetek 2. faze, ki je hkrati tudi zadnja faza, pa je odvisna od uspešnosti pridobitve zemljišč potrebnih za gradnjo (predvidena je razlastitev) in se bo pričela po zaključku 1. faze.

Z urejanjem cone bo pridobljenih 2,28 ha novih, komunalno urejenih površin, tako bo cona zasedena v 89,39%. Z gradnjo se bo tako uredila obstoječa komunalna infrastruktura, ki je zaradi stihijske gradnje v preteklosti marsikje neustrezna in pomanjkljiva. Hkrati se bodo dodatno opremila zemljišča, ki še niso pozidana. To bo omogočilo širitev obstoječih podjetij v coni in posledično ustvarjanje novih delovnih mest.

 

Pripravila:

Klemen Kestnar           

strokovni sodelavec za investicije

in razvoj                                                                                                           

 

 

dr. Iztok Kovačič                                                                         dr. Vida Čadonič Špelič

vodja Urada za prostor in razvoj                                                             direktorica

Nazaj na seznam