vodilna slika

Odgovore na vprašanja in pobude v skladu s Poslovnikom občinskega sveta Mestne občine Novo mesto pripravijo pristojni uradi občinske uprave.

Svetniki lahko svoja vprašanja oddate na povezavi.

Pred objavo jih potrdita direktor občinske uprave in župan.

Poslovna cona Cikava


Datum: 01. 02. 2018
Urad: Urad za prostor in razvoj
Svetniška skupina: SMC - Stranka modernega centra
Svetnik: Mag. Mojca Špec Potočar

Pobuda

Vprašanje, kako potekajo aktivnosti pri izgradnji poslovne cone Cikava in ali je bil upoštevan dokument iz leta 2008, Študija izvedljivosti za PC Cikava, kjer gre za javno zasebno partnerstvo, saj je veliko zemljišč v zasebni lasti.  

Odgovor

V skladu s Študijo o izvedljivosti za poslovno cono Cikava je Mesta občina Novo mesto leta 2009 z uveljavitvijo prostorskega načrta povečala območje zazidljivosti z namenom ureditve največje gospodarske cone nacionalnega pomena v regiji Jugovzhodna Slovenija. Obstoječemu območju cone, poimenovanemu Cikava sever, ki je že skoraj v celoti pozidano, so bile v večjem obsegu dodane površine na jugu, za dejavnosti, ki obsegajo proizvodnjo vozil, predelavo kovin ter farmacevtsko dejavnost. Površine cone za dejavnosti s področja malega gospodarstva in spremljajoče upravno-oskrbne dejavnosti, ki so potrebna za delovanje cone kot celote, pa so bile v manjšem obsegu razširjene na vzhodnem delu cone.

Študija je predvidevala, da se v sklopu javno – zasebnega partnerstva za izvedbo projekta ustanovi projektno podjetje (v katerem bodo imela zasebna podjetja večinski delež). Cono bi upravljalo novoustanovljeno podjetje, ki bi bilo v lasti projektnega podjetja. Medtem, ko bi bilo projektno podjetje zadolženo predvsem za izgradnjo same cone, bi podjetje, ki bi bilo upravljavec cone zadolženo za upravljanje in trženje cone. Dodatne storitve administracije, računovodstva in marketinga podjetja bi zagotavljalo vodstvo Inkubatorja, glede na želje in potrebe podjetij v coni.

Javno – zasebno partnerstvo kot ga določa Študija je bilo usklajeno z dokumenti iz finančne perspektive 2007 – 2013 (Operativnim programom za krepitev regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007 – 2013, Regionalnim razvojnim programom Razvojne regije Jugovzhodna Slovenija 2007 -2013) in ni bilo izvedeno.

Mestna občina Novo mesto je glede na izkazane potrebe zasebnega sektorja že pristopila k komunalnemu opremljanju Poslovno – industrijske cone Cikava. Za razvoj Poslovno industrijske cone Cikava smo na podlagi povabila MGRT - razvojnim svetom regij za dopolnitev dogovora za razvoj regije (v nadaljnjem besedilu DRR), v februarju 2018 prijavili za sofinanciranje dva projekta, ki bosta sofinancirana iz sredstev Operativnega programa Evropske kohezijske politike 2014 – 2020 v Prednostni naložbi 3.1 - Spodbujanje podjetništva - Podporno okolje za podjetništvo – poslovna infrastruktura: finančna podpora občinam za potrebe izgradnje ekonomske poslovne infrastrukture regionalnega pomena. Predmet sofinanciranja so investicije v gospodarsko javno infrastrukturo (prometna, energetska, komunalna infrastruktura in infrastruktura za telekomunikacije) na območju posamezne obstoječe ekonomsko poslovne cone, upravičenec je lahko lokalna skupnost. V sodelovanju z Razvojnim centrom Novo mesto ter po potrditvi Sveta regije smo tako v DRR uvrstili projekta: »Poslovno industrijska cona Cikava – Cesta 2« in »Poslovno industrijska cona Cikava – Cesta 4«, ki zajemata izgradnjo prometne infrastrukture, izgradnjo padavinske kanalizacije, izgradnjo komunalne kanalizacije ter izgradnjo vodovoda. Namen investicije je izboljšati pogoje za poslovanje, rast in razvoj obstoječih ter nastanek, rast in razvoj novih gospodarskih subjektov ter posledično izboljšati pogoje za nastanek novih delovnih mest z izgradnjo komunalne opreme v osrednjem delu PIC Cikava. Predviden obseg financiranja s strani DRR je 2,3 MIO EUR. Prijava zahteva sodelovanje tudi zasebnega sektorja, saj je eden od kazalnikov ustvarjanje dodatnih delovnih mest, ki jih bo zagotovil zasebni sektor in jih izkaže s Pismom o nameri.

Takoj po prejemu sklepa o sofinanciranju, bo Mestna občina Novo mesto pristopila k izdelavi projektne in razpisne dokumentacije za izvedbo omenjenih projektov oz. investicij.

 

Pripravila:

Izidor Pupić

koordinator za razvoj

in

Alenka Muhič

vodja Oddelka za investicije

 

 

dr. Iztok Kovačič                                                                             dr. Vida Čadonič Špelič

vodja Urada za prostor in razvoj                                                               direktorica

                                                                                                                          

 

Nazaj na seznam