vodilna slika

Odgovore na vprašanja in pobude v skladu s Poslovnikom občinskega sveta Mestne občine Novo mesto pripravijo pristojni uradi občinske uprave.

Svetniki lahko svoja vprašanja oddate na povezavi.

Pred objavo jih potrdita direktor občinske uprave in župan.

Izvajanje strategije turizma in izvajanje strategije razvoja občine


Datum: 01. 02. 2018
Urad: Urad za prostor in razvoj
Svetniška skupina: SMC - Stranka modernega centra
Svetnik: Mag. Mojca Špec Potočar

Pobuda

Vprašanje, kako poteka izvajanje strategije turizma in izvajanje strategije razvoja občine. 

Odgovor

Izvajanje Strategije turizma

Izvajanje projektov strategije turizma je opisano v tabeli, ki je priloga temu odgovoru. V tabeli so našteti projekti, rok izvedbe, ki je bil določen v strategiji, stanje aktivnosti in skrbniki projektov. Kjer opisa ni in skrbniki še niso določeni, se s projekti še ni začelo.

Strategija razvoja občine

Priprava Strategije razvoja Mestne občine Novo mesto do leta 2030 se je pričela v letu 2016. Najprej je bila izdelana analiza stanja, ki je služila kot pripomoček pri nadaljnjih usmeritvah in priporočilih za razvoj. V ta namen je bila analiza stanja MO Novo mesto razdeljena na šest tematskih sklopov, ki so skupaj zajemali celotno stanje v občini.

V teku priprave strategije  je bila o strategiji razvoja MONM odprta javna razprava in izvedene delavnice s strokovnjaki  ter širšo javnostjo. Na delavnicah je bila širši javnosti in novinarjem predstavljena analiza stanja in ključne vsebine strategije. Po izvedenih delavnicah je bila delovna verzija SR MONM objavljena na spletni strani MO Novo mesto, kjer se je širšo javnost pozvalo k podaji pripomb, idej, opažanj in predlogov.  V pripravo strategije so se tako aktivno vključile nevladne organizacije, ki so bile zelo konstruktiven sogovornik pri pripravi dokumenta. Prispeli predlogi so se obdelali in vključili v gradivo strategije.

Na osnovi izdelane analize in prve javne razprave so bili opredeljeni cilji po prioritetnih področjih oziroma stebrih (Okolje in prostor, Družbene dejavnosti, Gospodarske družbe in podjetništvo).

V nadaljevanju so  bili oblikovani ukrepi s pomočjo katerih se bo dosegalo zastavljene cilje in omogočilo uresničevanje kazalnikov. Znotraj posameznih ukrepov so prepoznane investicijske aktivnosti in programi, s katerimi se nato ukrepe uresničuje. 

Priprava strategije je trenutno v fazi predloga, ki je posredovan v javno razpravo od 19.3.2018 do 16.4.2018 in dostopen na naslednji povezavi:

https://www.novomesto.si/dogajanje/novice/2018031908280482.

V maju 2018 je predvideno posredovanje strategije v sprejem občinskemu svetu.

Klub temu, da strategija razvoja še ni sprejeta, pa se ključni projekti pomembni za MONM uspešno izvajajo.

Pripravila:

Boštjan Grobler

podžupan

 

Mojca Tavčar

vodja Oddelka za okolje in prostor

 

dr. Iztok Kovačič                                                                             dr. Vida Čadonič Špelič

vodja Urada za prostor in razvoj                                                               direktorica

 

TABELA AKTIVNOSTI STRATEGIJA-1_-1.xlsx

 

Nazaj na seznam