vodilna slika

Odgovore na vprašanja in pobude v skladu s Poslovnikom občinskega sveta Mestne občine Novo mesto pripravijo pristojni uradi občinske uprave.

Svetniki lahko svoja vprašanja oddate na povezavi.

Pred objavo jih potrdita direktor občinske uprave in župan.

Analiza uspešnosti črpanja EU sredstev


Datum: 19. 04. 2018
Urad: Urad za prostor in razvoj
Svetniška skupina: SMC - Stranka modernega centra
Svetnik: Mag. Mojca Špec Potočar

Pobuda

Vprašanje, koliko sredstev iz EU skladov je MO NM počrpala v obdobju od leta 2015 do aprila 2018; po projektih in glede na višino zneska (brez vključevanja črpanja sredstev za hidravlične izboljšave, ker le-to še poteka in so tudi redna poročila).

Odgovor

V obdobju od leta 2015 do aprila 2018 je Mestna občina Novo mesto  iz evropskih skladov počrpala 1.224.312,98 EUR, brez Hidravličnih izboljšav. Večina sredstev je bila realiziranih na projektu komunalne opreme industrijske cone Brezovica (980.000,00 EUR).

MONM naj bi do julija 2018 realizirala še 1.864.412,13 EUR na projektih, ki so že izvedeni. To je Novogradnja vrtca Bršljin ter Celovita sanacija javnih stavb v Mestni občini Novo mesto. Prav tako so v izvajanju projekti komunalne opreme industrijske cone Livada in Ureditev mestnega jedra – Glavni trg, ki so sofinancirani iz EU skladov in se njihova realizacija pričakuje v zaključku letu 2018 v skupni višini 6.139.862,54 EUR.

Z lepimi pozdravi                   

Pripravil:

Franci STARBEK,                                                                             dr. Iztok KOVAČIČ,

vodja oddelka za investicije                                                                    vodja urada

Nazaj na seznam