vodilna slika

Odgovore na vprašanja in pobude v skladu s Poslovnikom občinskega sveta Mestne občine Novo mesto pripravijo pristojni uradi občinske uprave.

Svetniki lahko svoja vprašanja oddate na povezavi.

Pred objavo jih potrdita direktor občinske uprave in župan.

Priprava sistemskih rešitev za volitve članov v Svete KS


Datum: 31. 05. 2018
Urad: Kabinet župana
Svetniška skupina: SMC - Stranka modernega centra
Svetnik: Mag. Mojca Špec Potočar

Pobuda

Pobuda za pripravo sistemskih rešitev za volitve članov v Svete krajevnih skupnosti, predvsem primestnih, kjer so KS-i večinoma sestavljeni iz večjega števila vasi.

Po zdajšnjem sistemu so izvoljeni predstavniki v Svet KS le iz ene ali dveh vasi, ostale vasi pa svojih predstavnikov nimajo.

Odgovor

Pobuda občinske svetnice mag. Mojce Špec Potočar je sorodna več pobudam iz posameznih KS in je  upoštevana. Občinskemu svetu Mestne občine Novo mesto predlagamo v sprejem Sklep o spremembi in dopolnitvi Sklepa o določitvi volilnih enot v krajevnih skupnostih v Mestni občini Novo mesto. Na podlagi tega sklepa se bodo  volitve članov za svet krajevne skupnosti v Krajevni skupnosti Brusnice in Krajevni skupnosti Stopiče izvedle v dveh volilnih enotah. To pomeni, da v svet krajevne skupnosti ne bodo mogli biti izvoljeni predstavniki zgolj iz ene vasi. Za preostale krajevne skupnosti predlogov in pobud za določitev več volilnih enot za volitve članov sveta krajevne skupnosti po komunikaciji z vodstvi KS ni bilo izraženega interesa.  

 

Pripravila:                                                        

Ana Avsec

podsekretarka - občinska pravobranilka

 

 

Katarina Petan                                                           dr. Vida Čadonič Špelič

vodja Urada za finance in splošne zadeve                direktorica

Nazaj na seznam