vodilna slika

Odgovore na vprašanja in pobude v skladu s Poslovnikom občinskega sveta Mestne občine Novo mesto pripravijo pristojni uradi občinske uprave.

Svetniki lahko svoja vprašanja oddate na povezavi.

Pred objavo jih potrdita direktor občinske uprave in župan.

Dopolnitev svetniškega odgovora, št. 9001-3/2018 - 511 (Analiza uspešnosti črpanja EU sredstev)


Datum: 31. 05. 2018
Urad: Urad za prostor in razvoj
Svetniška skupina: SMC - Stranka modernega centra
Svetnik: Mag. Mojca Špec Potočar

Pobuda

Pobuda, da se svetniški odgovor, št. 9001-3/2018 - 511 (Analiza črpanja EU sredstev) dopolni še z viri sredstev.

Odgovor

Mestna občina Novo mesto je v obdobju od leta 2015 do aprila 2018 počrpala 1.224.312,98 EUR iz evropskih skladov če ne upoštevamo projekta Hidravličnih izboljšav Dolenjske. Večina sredstev je bila realiziranih na projektu komunalne opreme industrijske cone Brezovica (980.000,00 EUR - EVROPSKI SKLAD ZA REGIONALNI RAZVOJ).

MONM bo do julija 2018 realizirala še 1.864.412,13 EUR na projektih, ki so že izvedeni to je Novogradnja vrtca Bršljin (845.816,00 EUR - EVROPSKI SKLAD ZA REGIONALNI RAZVOJ) ter Celovita sanacija javnih stavb v Mestni občini Novo mesto (1.018.596,13 EUR - EVROPSKI KOHEZIJSKI SKLAD). Prav tako so v izvajanju projekti komunalne opreme industrijske cone Livada in Ureditev mestnega jedra – Glavni trg, ki so sofinancirani iz EVROPSKEGA SKLADA ZA REGIONALNI RAZVOJ in se njihova realizacija pričakuje v zaključku letu 2018 v skupni višini 6.139.862,54 EUR.

Pri odgovoru so upoštevana skupne višine predvidenega sofinanciranja z udeležbo Republike Slovenije (odvisna od posameznega projekta).

 

Pripravil:

Franci STARBEK,                                                                             dr. Iztok KOVAČIČ,

vodja oddelka za investicije                                                                    vodja urada

Nazaj na seznam