vodilna slika

Odgovore na vprašanja in pobude v skladu s Poslovnikom občinskega sveta Mestne občine Novo mesto pripravijo pristojni uradi občinske uprave.

Svetniki lahko svoja vprašanja oddate na povezavi.

Pred objavo jih potrdita direktor občinske uprave in župan.

Ogled romskih naselij v MO NM – povabilo svetnikom


Datum: 07. 09. 2015
Urad: Direktorica občinske uprave
Svetniška skupina: SMC - Stranka modernega centra
Svetnik: Mag. Mojca Špec Potočar

Pobuda

Pobuda, si občinski svetniki in člani pristojnega odbora skupaj ogledajo romska naselja v občini, z namenom seznanitve z razmerami na terenu (infrastruktura, bivanjske razmere, idr.), na podlagi česar se bodo lažje in aktivno pristopilo k reševanju te problematike. Tudi nova finančna perspektiva omogoča sofinanciranje urejanja romskih naselij v Sloveniji.

Dodatna pobuda svetnika Petra Kostrevca, da se ogled romskih naselij razširi še na obisk drugega dela naselja v KS Bučna vas, kjer v nesposredni bližini romskega naselja živi civilno prebivalstvo, z namenom, da se svetniki seznanijo z izkušnjami sobivanja z Romi tudi s strani civilnega prebivalstva.

Odgovor

Planiran je organiziran ogled romskih  naselij, ki ga bo vodil g. Janez Doltar, predvidoma po 9. seji Občinskega sveta. O konkretnem datumu in programu ogleda bodo svetniki pravočasno obveščeni po elektronski pošti.

 

Pripravil:

Janez Doltar

VIŠJI SVETOVALEC

 

 

 

 

 

 

 

Po pooblastilu župana, št. 1000-5/2015

z dne 29.6.2015

 

 

dr. Vida Čadonič Špelič

 

 

direktorica občinske uprave

Nazaj na seznam