vodilna slika

Odgovore na vprašanja in pobude v skladu s Poslovnikom občinskega sveta Mestne občine Novo mesto pripravijo pristojni uradi občinske uprave.

Svetniki lahko svoja vprašanja oddate na povezavi.

Pred objavo jih potrdita direktor občinske uprave in župan.

Rekonstrukcija Straške ceste


Datum: 02. 11. 2015
Urad: Urad za prostor in razvoj
Svetniška skupina: SMC - Stranka modernega centra
Svetnik: Mag. Mojca Špec Potočar

Pobuda

Vprašanje, na kakšni stopnji reševanja so postopki rekonstrukcije Straške ceste v Bršljinu (od gostilne Čefidelj do semaforja na Mirnopeški cesti), umestitev le-te v NRP in projektna dokumentacija.

Odgovor

V maju 2005 je bil izdelan PGD in PZI projekt: Rekonstrukcija Straške ceste in ureditev javne infrastrukture. Projekt je predvidel rekonstrukcijo ceste, ureditev javne infrastrukture, obojestranskega drevoreda in kolesarske steze ter enostranskega pločnika ob občinski cesti LZ 299252, na odseku od križišča s  cesto Bršljin do križišča z Mirnopeško cesto R3-1198. Januarja 2011 je bila izdelana sprememba PZI dokumentacije z naslednjimi ključnimi spremembami:

-  ukinitev obojestranskega drevoreda (kljub temu ga je možno izvesti na podlagi določil Občinskega prostorskega načrta MONM),

-  razširitev vozišča iz prvotno predvidenih 6 m (2x 3,00 m) na 6,50 m (2x 3,25 m),

-  uskladitev priključevanja Obrtno – industrijske cone Livada v skladu z ureditvami, ki jih določajo Spremembe in dopolnitev Ureditvenega načrta za obrtno – industrijsko cono (Uradni list RS, št. 43/08) in

-  spremenjen načrt padavinske kanalizacije, ki se navezuje na načrtovane rešitve ožjega in širšega prostora.

Izdelana dokumentacija PZI iz januarja 2011 je podlaga za izvedbo investicije, ki se v skladu s predpisi o cestah lahko izvede v sklopu vzdrževalnih del v javno korist. Investicija je umeščena v Načrt razvojnih programov MONM za obdobje od 2015 do 2018. Pričetek izvedbe je predviden v letu 2016. Skupna vrednost investicije je ocenjena na 800.000,00 €. Dinamika izvajanje investicije je pogojena s pridobitvijo sredstev sofinanciranja.  

Ker so z rekonstrukcijo ceste v nekaterih delih predvideni posegi tudi na zemljišča, ki niso v lasti občine, mora občina pred pričetkom izvedbe pridobiti lastninsko ali kakšno drugo stvarno oziroma obligacijsko pravico. Postopek za sklenitev sporazumov med občino in lastniki zemljišč za ureditev medsebojnih odnosov pri rekonstrukciji predmetne ceste je že v teku.    

 

Pripravil:

Tomaž PRAZNIK,

VIŠJI SVETOVALEC

 

Po pooblastilu župana št.

100-14/2009 z dne 12. 10. 2015: 

Stanislava BJELAJAC,                                                             dr. Vida ČADONIČ ŠPELIČ,

PODSEKRETARKA                                                            
ZA PREMOŽENJSKE ZADEVE                                              DIREKTORICA OBČINSKE UPRAVE

Nazaj na seznam