vodilna slika

Odgovore na vprašanja in pobude v skladu s Poslovnikom občinskega sveta Mestne občine Novo mesto pripravijo pristojni uradi občinske uprave.

Svetniki lahko svoja vprašanja oddate na povezavi.

Pred objavo jih potrdita direktor občinske uprave in župan.

Projektna dokumentacija za ureditev dostopa na Cesto brigad iz Andrijaničeve ceste


Datum: 02. 11. 2015
Urad: Urad za gospodarske javne službe
Svetniška skupina: SMC - Stranka modernega centra
Svetnik: Mag. Mojca Špec Potočar

Pobuda

Vprašanje, kako potekajo aktivnosti za pridobitev projektne dokumentacije za ureditev dostopa na Cesto brigad iz Andrijaničeve ceste?

Dokončna ureditev naj bi se izvedla že med počitnicami. DRSC je odobril delno zaporo ceste oziroma uvoza. Občina naj bi dala že poleti izdelati projektno dokumentacijo. Kako poteka izdelava le-te?

Odgovor

Mestna občina Novo mesto je s strani Ministrstva za infrastrukturo, Direkcija RS za infrastrukturo dne 21.7.2015 prejela odgovor glede spremembe prometne ureditve na R3-651/0399 v km 0,230 v katerem upravljavec ceste navaja pogoje za ureditev priključka glede na podana izhodišča Mestne občine Novo mesto. Potrebno je pristopiti k izdelavi projekta prometno tehnične dokumentacije iz katere bodo razvidni predvideni ukrepi in pridobiti soglasje s strani DRSI – območje Novo mesto. Po pridobitvi soglasja, na podlagi potrjene projektne dokumentacije se lahko pristopi k izvedbi. Projektno dokumentacijo bo Mestna občina po pridobljenih ponudbah predala v izdelavo še v letu 2015.

 

Pripravil:

Jure DUH, višji svetovalec

 

mag. Jože KOBE                                                                dr. Vida ČADONIČ ŠPELIČ

VODJA  URADA                                                        DIREKTORICA OBČINSKE UPRAVE     

Nazaj na seznam