vodilna slika

Odgovore na vprašanja in pobude v skladu s Poslovnikom občinskega sveta Mestne občine Novo mesto pripravijo pristojni uradi občinske uprave.

Svetniki lahko svoja vprašanja oddate na povezavi.

Pred objavo jih potrdita direktor občinske uprave in župan.

Ureditev prostorov (barak) okoli blokov in v naseljih


Datum: 14. 12. 2015
Urad: Urad za prostor in razvoj
Svetniška skupina: SMC - Stranka modernega centra
Svetnik: Mag. Mojca Špec Potočar

Pobuda

Pobuda, da Občinska uprava takoj pristopi k pripravi predmetnega odloka, v katerem naj bo določeno, da se te barake odstranijo, če lastnik ni znan. Predlog, da se izobesi obvestilo za 30 dni oziroma naj Občinska uprava preveri postopke v takih primerih. Če se lastniki ne javijo, predlog, da pristojni organ take barake odstrani. 

Odgovor

Občinska uprava je na vsebinsko podobni svetniški pobudi mag. Adolfa Zupana, zastavljenima na 3. seji Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto dne, 18. 12. 2014, št. 9001-9/2014 – 31 in 4. seji Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto dne, 26. 2. 2015, št. 9001-1/2015 – 46, že odgovorila.

Opozoriti moramo, da bi s sprejemom predlaganega odloka presegli svoje pristojnosti. V primeru, ko gre za objekte, ki so jih znani investitorji postavili na tujih zemljiščih, imajo lastniki pravico ukrepati zoper njih (prijava pristojnim inšpekcijskim službah, sodni postopki). Enako velja, ko so tovrstni objekti zgrajeni na občinskih zemljiščih. V primeru, ko investitor ni znan in ga ni mogoče najti, pa imajo lastniki pravico objekt odstraniti. V kolikor gre za nevaren objekt ima pristojni inšpektorat pravico izdati ureditveno odločbo, s katero investitorju, v kolikor ta ni znan pa zemljiškoknjižnemu lastniku, odredi odstranitev objekta, pod pogojem, da gre za objekt, kot je definiran v Zakonu o graditvi objektov.

Na podlagi navedenega je sprejem odloka s predlagano vsebino nezakonit, saj bi posegel na eni strani v lastninsko pravico zasebnikov, ki je varovana tudi z Ustavo Republike Slovenije (v primeru pripadajočih zemljišč k večstanovanjskim stavbam), in na drugi strani v pristojnost državnih organov (odrejanje rušitve objektov).

Ko bo urejeno lastništvo na pripadajočih zemljiščih k večstanovanjskim stavbam, bomo na tistih zemljiščih, ki bodo ostala v lasti Mestne občine Novo mesto in na katerih bodo še vedno stali objekti (barake, garaže ipd.), poskrbeli bodisi za njihovo odstranitev ali pa za sklenitev ustreznega pravnega posla, če bo ta ukrep primernejši.

 

 

 

Stanislava Bjelajac

podsekretar za premoženjske zadeve

 

dr. Iztok Kovačič,

vodja Urada za prostor in razvoj

dr. Vida Čadonič Špelič,

direktorica občinske uprave

 

Nazaj na seznam