vodilna slika

Odgovore na vprašanja in pobude v skladu s Poslovnikom občinskega sveta Mestne občine Novo mesto pripravijo pristojni uradi občinske uprave.

Svetniki lahko svoja vprašanja oddate na povezavi.

Pred objavo jih potrdita direktor občinske uprave in župan.

Nezadovoljstvo z odgovorom v zvezi z dovozom na Cesto brigad iz Andrijaničeve ceste v Bršljinu


Datum: 14. 12. 2015
Urad: Urad za gospodarske javne službe
Svetniška skupina: SMC - Stranka modernega centra
Svetnik: Mag. Mojca Špec Potočar

Pobuda

Ponovno vprašanje, kdaj se pričakuje realizacija stanja na tem cestnem odseku?

Odgovor

Mestna občina Novo mesto vodi postopek za izdelavo projekta prometno tehnične dokumentacije ki bo opredelil prometno tehnične ukrepe za preureditev priključevanja Ceste brigad na Andrijaničevo cesto in ureditev novega prehoda za pešce na Andrijaničevi cesti. K projektni rešitvi je potrebno pridobiti soglasje s strani DRSI. Po pridobitvi soglasja, na podlagi potrjene projektne dokumentacije se lahko pristopi k izvedbi. Trenutno smo v fazi izbire najugodnejšega ponudnika za izdelavo projektne dokumentacije. Realizacija projekta se bo lahko izvedla, ko bodo v ta namen zagotovljena sredstva v proračunu Mestne občine Novo mesto.

 

Pripravil:

Jure DUH, višji svetovalec

 

mag. Jože KOBE                                                                dr. Vida ČADONIČ ŠPELIČ

VODJA  URADA                                                        DIREKTORICA OBČINSKE UPRAVE     

Nazaj na seznam