vodilna slika

Odgovore na vprašanja in pobude v skladu s Poslovnikom občinskega sveta Mestne občine Novo mesto pripravijo pristojni uradi občinske uprave.

Svetniki lahko svoja vprašanja oddate na povezavi.

Pred objavo jih potrdita direktor občinske uprave in župan.

Narodni dom


Datum: 22. 01. 2016
Urad: Urad za družbene dejavnosti
Svetniška skupina: SMC - Stranka modernega centra
Svetnik: Mag. Mojca Špec Potočar

Pobuda

Pobuda, da se viri za obnovo Narodnega doma pridobijo tudi od države, glede na to, da je spomenik državnega pomena.

Pobuda, da se uskladi v proračunu predvidena projektna dokumentacija za Narodni dom v višini 10.000 eur z osnutkom programa obnove Narodnega doma iz leta 2014, upoštevaje predvidene programske vsebine, ki naj bi se v njem izvajale.

Odgovor

V proračunu Mestne občine Novo mesto je za leto 2016 in 2017 zagotovljenih skupaj 20.000 EUR za izdelavo projektne dokumentacije. V Načrtu razvojnih programov je predvidena investicija Narodnega doma in je za leto 2018 planiranih 1.5000.000,00 EUR, v letu 2019 pa 2.000.000,00 EUR. Mestna občina Novo mesto se bo pri načrtu obnove Narodnega doma prizadevala pridobiti državne ali druge vire z upoštevanjem konservatorskih smernic in predvidenih programskih vsebin, zapisanih v osnutku Programa za ohranitev in oživitev Narodnega doma iz leta 2014, ki bo podan v drugo obravnavo na eno izmed sej občinskega sveta v letu 2016.

 

Pripravila:                                                                     pooblastilu župana, št. 1000-5/2015 z dne 29.06.2015        

Mateja Jerič                                                                                      dr. Vida ČADONIČ ŠPELIČ

podsekretar za zdravstvo in socialno varstvo                           DIREKTORICA OBČINSKE UPRAVE

Nazaj na seznam