vodilna slika

Odgovore na vprašanja in pobude v skladu s Poslovnikom občinskega sveta Mestne občine Novo mesto pripravijo pristojni uradi občinske uprave.

Svetniki lahko svoja vprašanja oddate na povezavi.

Pred objavo jih potrdita direktor občinske uprave in župan.

Infrastrukturna opremljenost obrtno industrijske cone Livada


Datum: 22. 01. 2016
Urad: Urad za gospodarske javne službe
Svetniška skupina: SMC - Stranka modernega centra
Svetnik: Mag. Mojca Špec Potočar

Pobuda

Pobuda za ustrezno infrastrukturno ureditev OIC Livada. Na območju te cone imajo sedež podjetja, ki izvajajo transportno dejavnost. V zadnjem času je na tem območju opaziti veliko logistične fluktuacije transportnih vozil in voznikov le-teh. Primanjkuje zabojnikov za ločevanje odpadkov in ekoloških otokov. Zagotovljena tudi ni osnovna oskrba za sanitarno-higienske potrebe zaposlenih, zato pobuda, da se ti pogoji zagotovijo.

Odgovor

Občina trenutno vodi postopke za odkupe zemljišč, po katerih je načrtovana javna komunalna oprema, kar je pogoj za ureditev načrtovane komunalne opreme na navedenem območju.

Komunala Novo mesto, ki v Mestni občini Novo mesto zagotavlja komunalne storitve, ima skladno z odlokom dolžnost, da skrbi za odvoz odpadkov na območju, kjer imajo fizične osebe prijavljeno stalno prebivališče. Na območju obrtno industrijske cone Livada so prijavljene samo pravne osebe, zato Komunala ni dolžna postaviti ekološkega otoka za ločeno zbiranje odpadkov. Način zbiranja in ločevanja odpadkov morajo tako urediti pravne osebe, ki poslujejo v coni.

 

Pripravil:

Klemen Kestnar, koordinator pripravnik

 

            dr. Iztok KOVAČIČ,                                                      dr. Vida ČADONIČ ŠPELIČ

VODJA URADA ZA PROSTOR IN RAZVOJ                          DIREKTORICA OBČINSKE UPRAVE

 

Nazaj na seznam