vodilna slika

Odgovore na vprašanja in pobude v skladu s Poslovnikom občinskega sveta Mestne občine Novo mesto pripravijo pristojni uradi občinske uprave.

Svetniki lahko svoja vprašanja oddate na povezavi.

Pred objavo jih potrdita direktor občinske uprave in župan.

Strategija starosti prijazna občina MO NM


Datum: 22. 01. 2016
Urad: Urad za družbene dejavnosti
Svetniška skupina: SMC - Stranka modernega centra
Svetnik: Mag. Mojca Špec Potočar

Pobuda

Vprašanje, v kakšni fazi je priprava strategije za starosti prijazno občino MO NM?

MO NM je od leta 2013 starosti prijazna občina. Dogovorjeno je bilo, da občina v prvih dveh letih oblikuje tudi strategijo za kakovostno staranje in medgeneracijsko sožitje.

Ker se v tem času sprejemajo nove strategije, kar je prav za novo prihajajoče programsko obdobje, vprašanje v kakšni fazi je danes priprava te strategije. Župan je leta 2013 (do 2018) imenoval tudi častni odbor za pripravo in spremljanje izvajanja te strategije, zato vprašanje v zvezi s tem oziroma v kakšni fazi so vse naštete aktivnosti?

Odgovor

Projekt Starosti prijazna občina je potekal pod okriljem Inštituta Antona Trstenjaka, s katerim je bila sklenjena enoletna pogodba o sodelovanju in nalogah za leto 2013. Imenovani častni odbor je deloval pod okriljem Gospodarske zbornice Dolenjske in Bele krajine ter se je aktivno vključeval v pripravo strategije z analizo obstoječega stanja na področju staranja prebivalstva, starosti in medgeneracijskega sožitja v novomeški občini. V tem času so bile opravljene analize obstoječega družbenega stanja ter arhitekturnih ovir v naši občini s predlogi za njihovo izboljšanje. Načrtovano je bilo, da bo častni odbor v sodelovanju z Inštitutom Antona Trstenjaka ter v skladu z evropskimi usmeritvami v dveh letih pripravil Strategijo starosti prijazna občina. Ker Inštitut Antona Trstenjaka v letu 2014, ko bi strategijo bilo potrebno izdelati, svojih nalog ni opravil, Mestna občina Novo mesto ni podpisala pogodbo o nadaljnjem sodelovanju in je iz projekta Starosti prijazna občina izstopila, kar pa ne pomeni, da v prihodnje MO Novo mesto ne bo ponovno pristopila k izdelavi strategije s področja delovanja starostnikov. 

 

Pripravila:

Sandra Boršić

                                                                                                          Gregor MACEDONI,

Sara Drašković,                                                                                           župan

vodja Kabineta župana  

Nazaj na seznam