vodilna slika

Odgovore na vprašanja in pobude v skladu s Poslovnikom občinskega sveta Mestne občine Novo mesto pripravijo pristojni uradi občinske uprave.

Svetniki lahko svoja vprašanja oddate na povezavi.

Pred objavo jih potrdita direktor občinske uprave in župan.

Zapadle neplačane terjatve na dan 31.3.2016


Datum: 23. 05. 2016
Urad: Urad za finance in splošne zadeve
Svetniška skupina: SMC - Stranka modernega centra
Svetnik: Mag. Mojca Špec Potočar

Pobuda

Pobuda, da Občinska uprava pripravi seznam zapadlih neplačanih terjatev na dan 31.3.2016.

Odgovor

Celotne kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta, za katere občina sestavlja premoženjsko bilanco občine so na dan 31. 03. 2016 znašale 262.673,82 EUR, od tega je zapadlo 162.950,94 EUR. Od celotnih zapadlih terjatev jih občina 44 % izkazuje do občine Brežice, in sicer v višini 72.111,40 EUR. Za zapadle terjatve do občine Brežice v višini  53.033,20 EUR je vložena tožba. Zapadle terjatve v višini 40.667,09 EUR do občin se nanašajo na terjatve za zadržke projekta CeROD II.

Stanje kratkoročnih terjatev do kupcev je na dan 31. 03. 2016 znašalo 1.387.203,37 EUR (od tega je zapadlih terjatev za 40 % oziroma v višini 559.309,12 EUR). Od celotnih zapadlih terjatev jih občina 52 % ali 290.349,54 EUR izkazuje do podjetja Papir servis d.o.o., ki pa se tedensko znižujejo z nakazili podjetja. Podjetje CeROD d.o.o. je zapadlo terjatev v višini 33.209,28 EUR poravnalo 01. 04. 2016.

Terjatve iz naslova občinske takse na dan 31. 03. 2016 znašajo 342.133,43 EUR, od tega je zapadlo 342.041,72 EUR.

Terjatve iz naslova komunalnega prispevka občina na dan 31. 03. 2016 izkazuje v višini 929.282,90 EUR, od tega je zapadlo 724.953,17 EUR.

Neplačane zapadle terjatve na dan 31. 03. 2016 in zajemajo zgolj terjatve, ki se nanašajo na proračunsko leto 2016 znašajo 314.848,66 EUR in v celotnih prihodkih na dan 31. 03. 2016 predstavljajo 5 %.

Na občini smo s 1. 1. 2016 intenzivno vpeljali sprotne postopke izterjave. Tudi za terjatve, ki so stare več kot 10 let, smo dolžnike pozvali k plačilu.

Za zapadle terjatve do kupcev in do uporabnikov enotnega kontnega načrta (v nadaljevanju kupci) občina kupcem pošlje pisni opomin pred izvršbo z rokom plačila 8 dni od dneva prejema opomina. Po preteku roka občina kupce, ki v roku navedenem v opominu, niso poravnali zapadlih, neplačanih terjatev pripravi e-izvršbo preko sodišča, kjer potem sodišče vrši nadaljnje postopke izvršbe. V primeru, da kupec na e-izvršbo poda ugovor, se izvršba nato razrešuje pristojni urad občine.

Za zapadle terjatve iz naslova komunalnega prispevka se kupcem pošlje obvestilo o zapadlih, neplačanih terjatvah vključno z izračunom zamudnih obresti in se jih pozove v poravnavo. V nasprotnem primeru se pripravi e-izvršba preko FURS-a, kjer FURS vrši nadaljnje postopke izvršbe v imenu občine.  

Za zapadle terjatve iz naslova občinske takse se kupcem pošlje opomin pred izvršbo v katerem se jih pozove v poravnavo. V primeru občinskih taks občina pripravlja e-izvršbe za zapadle, že opominjane terjatve preko FURS-a, kjer FURS vrši nadaljnje postopke izvršbe v imenu občine.

Izterjava zapadlih, neplačanih terjatev do kupcev in uporabnikov enotnega kontnega načrta ter zapadlih, neplačanih terjatev do kupcev iz naslova komunalnega prispevka se izvaja redno, skladno z zakonom. V izterjavo zapadlih, neplačanih terjatev iz naslova občinske takse (predhodno komunalne takse) je občina intenzivno pristopila v proračunskem letu 2016.  

Seznami dolžnikov iz prilog odprtih postavk (1, 2, 3) se dnevno spreminjajo glede na fazo postopka (evidentiranje plačil s strani dolžnikov, ugovorov s strani dolžnikov, nastanek novih terjatev…).

mag. Jana DRAKULIČ

Računovodja VII/2-I

 

 

Vodja Urada za finance in splošne zadeve

Katarina PETAN

 

 

 

dr. VIDA ČADONIČ  ŠPELIČ

DIREKTORICA OBČINSKE UPRAVE

 

Priponka k odgovoru

Nazaj na seznam