vodilna slika

Odgovore na vprašanja in pobude v skladu s Poslovnikom občinskega sveta Mestne občine Novo mesto pripravijo pristojni uradi občinske uprave.

Svetniki lahko svoja vprašanja oddate na povezavi.

Pred objavo jih potrdita direktor občinske uprave in župan.

Pojasnilo v zvezi z odločitvijo sodišča na pritožbo občine glede izpraznitve Narodnega doma


Datum: 27. 03. 2017
Urad: Urad za finance in splošne zadeve
Svetniška skupina: SMC - Stranka modernega centra
Svetnik: Mag. Mojca Špec Potočar

Pobuda

Vprašanje v zvezi z odločitvijo sodišča na pritožbo občine glede izpraznitve Narodnega doma. Kakšne aktivnosti planira občina v zvezi s tem v prihodnje, tudi v povezavi z izvajanjem vsebin oziroma kako jih namerava izvajati glede na trenutno stanje?

Odgovor

S sklepom, št. 2414-1/2011-1100 z dne, 14.3.2011 je takratni župan Društvu za kulturno osveščanje dovolil brezplačni najem prostorov za delovanje društva v Narodnem domu. S sklepom župana, št. 3522-1/2016 z dne, 10.10.2016 je prenehal veljati sklep župana o brezplačnem najemu prostorov Narodnega doma, z dne 14.3.2011. Društvu za kulturno osveščanje je bil s citiranim sklepom vročen tudi dopis, s katerim je bilo društvo pozvano, da v roku 3 dni od prejema obvestila izpraznijo prostore Narodnega doma. Primopredaja prostorov je bila določena za dne 17.10.2016 ob 12. uri.

Ker primopredaja dne 17.10.2016 ni bila uspešna in Društvo za kulturno osveščanje prostore Narodnega doma uporablja brez veljavne pravne podlage oziroma nezakonito, je Mestna občina Novo mesto dne, 24.10.2016 na Okrajno sodišče Novo mesto vložila zoper Društvo za kulturno osveščanje tožbo zaradi izpraznitve in izročitve nepremičnin v posest in sodišču predlagala tudi izdajo začasne odredbe za zavarovanje nedenarne terjatve.

S predlogom za izdajo začasne odredbe za zavarovanje nedenarne terjatve je občina sodišču predlagala, da Društvu za kulturno osveščanje odredi, da mora stavbo Narodnega doma in nepremičnine parc. št. 1683 in 1684, obe k.o. 1456 Novo mesto izprazniti v roku 3 dni po prejemu začasne odredbe (ključna razlogi za izdajo začasne odredbe so bili sklenjena pogodba z RS, Ministrstvom za kulturo o sofinanciranju - interventni posegi na strehi in kritini v višini največ 56.000,00 EUR oz. 48,27 % skupne vrednosti, sklenjena pogodba za izvedbo projekta prekritje strehe Narodnega doma s točno določenim terminskim planom in varnostni načrt, v katerem je bilo zapisano, da se v času predvidenih del v stavbi ne smejo zadrževati 3. osebe oziroma uporabniki objekta zaradi nevarnosti padajočih predmetov), torej pred pravnomočnostjo odločitve o tožbenem zahtevku občine. Sodišče predlogu za izdajo začasne odredbe ni ugodilo, zato je občina zoper sklep vložila pritožbo. Višje sodišče v Ljubljani je pritožbo zavrnilo.

Zavrnitev začasne odredbe nima vsebinskega vpliva na odločitev o tožbenem zahtevku občine. Z začasno odredbo je občina namreč predlagala, da  Društvo za kulturno osveščanje prostore Narodnega doma in nepremičnini parc. št. 1683 in 1684, obe k.o. Novo mesto izprazni še pred pravnomočnostjo odločitve o tožbenem zahtevku. Sedaj bo občina morala počakati na pravnomočno odločitev sodišča. 

V zvezi s tožbo je bil dne, 21.3.2017 na Okrajnem sodišču v Novem mestu poravnalni narok in prvi narok za glavno obravnavo. Nov narok bo 4.5.2017, kjer bodo zaslišane vse predlagane priče. Občina pričakuje, da bo sodišče po tem naroku pravdni postopek na prvi stopnji zaključilo in izdalo sodbo.  

Občina je Ministrstvo za kulturo ob poskusu začetka prenove obvestila, da je izvajanje del zadržano zaradi nelegalnih uporabnikov doma in zaprosila za podaljšanje roka za črpanje odobrenih finančnih sredstev. Zaradi pravil za izplačila iz državnega proračuna ga je bilo sicer mogoče podaljšati za največ deset dni oziroma do 25. novembra 2016, zato sredstva niso več na voljo. Občina bo tudi brez državnih sredstev izpeljala projekt prenove Narodnega doma, vsaj v delu, ki je ključen za preprečitev nadaljnjega propadanja stavbe. Poleg strehe in fasade je nujna vsaj še ureditev dotrajane električne inštalacije ter požarne, komunalne in sanitarne varnosti v objektu. Natančen obseg del bo mogoče določiti, ko se bo prenova začela. Do sklenitve morebitnega  dogovora z društvom oz. pravnomočne odločitve sodišča so vsi postopki ustavljeni.

Območje je že dolgo degradirano, poleg dotrajane strehe in fasade je potrebno urediti tudi električne inštalacije ter požarno, komunalno in sanitarno varnost v objektu. Občina mora kot lastnica objekta plačevati vse materialne stroške, ki nastanejo v objektu in jih ustvarijo trenutni uporabniki Narodnega doma. Ti stroški (elektrika, komunala, varovanje) na letni ravni znašajo okvirno 10 tisoč evrov, brez investicijskega vlaganja. Poleg tega so objekt in premičnine v njem zavarovane preko skupnega zavarovalnega programa, ki vključuje vse objekte Mestne občine Novo mesto.

Občina si želi čim hitrejše razrešitve situacije, ki bo omogočila, da se ta simbolno zelo pomembna stavba vrne v delovanje namenjeno čim širšemu krogu občanov ter kulturnim ustvarjalcem. Narodni dom je pomemben del novomeške kulturne dediščine, zato je občina kot lastnica objekta dolžna preprečiti njegovo nadaljnje propadanje in osmisliti vsebine, s katerimi bo ta institucija bogatila novomeški kulturni prostor.

Po prenovi želimo tem prostorom določiti nove pogoje uporabe in jih ponuditi kar najširšemu krogu uporabnikov. Narodni dom je prostor, namenjen kulturno-umetniškemu udejstvovanju in prav za te namene ga želimo ponovno ponuditi v uporabo novomeškim društvom in posameznikom, ki se ukvarjajo z ljubiteljsko kulturo. Vse več se jih namreč sooča s pomanjkanjem ustreznih prostorov za svoje delovanje in prav je, da jim je Narodni dom kot občinski objekt na voljo za uporabo. Za souporabo prostorov se bodo lahko prijavili tudi trenutni uporabniki, ki jim bomo po najboljših močeh prisluhnili glede umestitve njihovih programov in želenega načina delovanja v Narodnem domu. Vse v skladu s pogoji, ki bodo veljali za vse uporabnike prostora enako. Vsekakor pa bo objekt po sanaciji namenjen dnevnemu delovanju društev, nikakor pa ne bivanju ali uporabi tekom nočnih ur.

 

Pripravila:                                                        

 Ana Avsec

podsekretarka - občinska pravobranilka

 

dr. Jana Bolta                                                                                                    

strokovni vodja

 

Katarina Petan                                                                               dr. Vida Čadonič Špelič

vodja Urada za finance in splošne zadeve                               direktorica Občinske uprave

Nazaj na seznam