vodilna slika

Odgovore na vprašanja in pobude v skladu s Poslovnikom občinskega sveta Mestne občine Novo mesto pripravijo pristojni uradi občinske uprave.

Svetniki lahko svoja vprašanja oddate na povezavi.

Pred objavo jih potrdita direktor občinske uprave in župan.

9001-11/2019-198 Arheološki park


Datum: 06. 02. 2020
Urad: Urad za prostor in razvoj
Svetniška skupina: SDS - Slovenska demokratska stranka
Svetnik: Marjanca Trščinar Antić

Pobuda

Turizem je pomembna panoga in v turizmu se potrebuje t.i. magnete, kot je ideja o arheološkem parku v Novem mestu. Vprašanje v kakšni fazi je projekt oz. kaj se s projektom dogaja. 

Odgovor

Urejanje Marofa oz. vzpostavljanje arheološkega parka Situla se je začel z urejanjem tematske poti na gradišču in prenovo Kettejevega drevoreda.

Projekt »Tematska pot gradišče Marof in Kettejev drevored« poleg potrebne prenove mestnega sprehajališča obsega tudi ureditev arheološke tematske poti z otroškim igriščem na gradišču Marof in je v fazi izvedbe.

Prenova Kettejeva drevoreda obsega rekonstrukcijo ceste, ureditev javne razsvetljave in počivališč, zamenjavo obstoječih klopi, izvedbo potrebnih infrastrukturnih priključkov in prestavitev dela obstoječe infrastrukture ter zasaditev manjkajočih ter zamenjavo posameznih nevarnih in odmirajočih dreves. Javna razsvetljava bo omogočala varnejši dostop tudi v večernih urah, prenovljen sistem odvodnjavanja bo bistveno olajšal vzdrževanje sprehajališča.

Investicija bo zaključena v drugi polovici 2020.

V okviru ureditev Kettejevega drevoreda so predvidene tudi informacijske table, na katerih bo predstavljen pomen in izjemnost enega najpomembnejših srednjeevropskih arheoloških najdišč na Marofu v Novem mestu. MONM je v sodelovanju z Dolenjskim muzejem začela z aktivnostmi za vsebinsko zasnovo le-teh.

Celovito urejanje območja s poudarkom na bolj urejenem dostopu je nastavek za uresničevanje nadaljnjih načrtov. V pripravi je nov osnutek prostorskih strokovnih podlag za OPPN arheološki park in sicer na podlagi usklajevanj med MONM, izdelovalcem Tržne raziskave za razvoj arheološkega parka Situla ter Dolenjskim muzejem. V strokovnih podlagah se bo preverjala nova varianta prostorske zasnove, vezane na predvidene mehke vsebine. Strokovne podlage bodo podlaga  za pripravo občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje Arheološkega parka Situla.

 

Pripravili:

 

Viktorija Tekstor

Višja svetovalka

 

Mojca Tavčar

vodja Oddelka za okolje in prostor

 

 

dr. Iztok Kovačič                                                                             dr. Vida Čadonič Špelič

vodja Urada za prostor in razvoj                                                               direktorica

Nazaj na seznam