vodilna slika

Odgovore na vprašanja in pobude v skladu s Poslovnikom občinskega sveta Mestne občine Novo mesto pripravijo pristojni uradi občinske uprave.

Svetniki lahko svoja vprašanja oddate na povezavi.

Pred objavo jih potrdita direktor občinske uprave in župan.

900-12/2020-276 Pobuda društvom, ki se financirajo iz občinskega proračuna, za dodatne aktivnosti


Datum: 01. 10. 2020
Urad: Urad za družbene dejavnosti
Svetniška skupina: SDS - Slovenska demokratska stranka
Svetnik: Marjanca Trščinar Antić

Pobuda

Pobuda da se športna in tudi ostala društva, ki se financirajo iz občinskega proračuna pozove, da iščejo neke alternativne in varne aktivnosti tudi v razmerah Covid ter se ne neha z aktivnostmi.

Odgovor

Pobuda, da se športna društva in tudi ostala društva, ki se financirajo iz občinskega proračuna pozove, da iščejo neke alternativne in varne aktivnosti tudi v razmerah Covid ter se ne neha z aktivnostmi.

Mestna občina Novo mesto v sklopu Javnega razpisa za delovanje organizacij sofinancira aktivnosti društev iz različnih področij. Društva se že od marca prilagajajo novim razmeram v naši državi, prilagodili so svoje programe in projekte , skladno s sprejetimi ukrepi Vlade Republike Slovenije in ukrepi, ki jih je sprejel NIJZ. Trenutno je v Republiki Sloveniji razglašena epidemija. Za namen ureditve izvajanja športne dejavnosti je Vlada Republike Slovenije sprejela Odlok o začasnih omejitvah pri izvajanju športne dejavnosti (Ur.l., RS št. 150/20), ki športno dejavnost v skupinah ne dovoljuje. Zaradi že omenjene vsesplošne situacije smo v besedilo razpisne dokumentacije Javnega razpisa Mestne občine Novo mesto za sofinanciranje programov in delovanje organizacij za leto 2021 vnesli dodatne spremembe, in sicer prijaviteljem priporočamo, da vsebine projektov in programov načrtujejo tudi z mislijo na morebitno nadaljevanje negotovih epidemioloških razmer, ki otežujejo izvajanje določenih vrst aktivnosti, in naj razmišljajo o novih pristopih pri oblikovanju in izvedbi programov/projektov, ki jih prijavljajo na razpis. Če izbrani program/projekt zaradi omejitev, povezanih s širjenjem koronavirusa, ne bo mogel biti izveden v prijavljeni obliki, bo moral prijavitelj o tem obvestiti skrbnico pogodbe na MONM in uskladiti obseg ter vsebino programa/projekta, ob upoštevanju v vlogi zastavljenih ciljev in predvidene ciljne skupine.

 

V primeru, da bo epidemija koronavirusa trajala še v letu 2021 in sklenjenih pogodb o sofinanciranju zaradi tega ne bo mogoče realizirati, ali bo realizacija samo delna, se bo pogodbeni znesek lahko ustrezno zmanjšal - razen v primeru, ko je izvajalec načrtovano dejavnost prilagodil in izvedel tako, da so zastavljeni cilji smiselno doseženi in načrtovan učinek smiselno enak. Enako je trenutni situaciji svoje programe prilagodil tudi javni zavod Zavod za šport, kulturo, turizem in mladino, ki je vse svoje prireditve izvedel s soglasjem in ukrepi NIJZ.

 

Na področju kulture so kulturna društva, javni in zasebni kulturni zavodi prilagodili svoje programske vsebine navodilom in ukrepom NIJZ. V obdobju od junija do začetka oktobra so potekali številni dogodki in prireditve v Mestni občini Novo mesto, ki so jih nadzirali tudi zdravstveni inšpektorji. Vsem so bila izdana pozitivna mnenja brez pripomb ali izrekanja sankcij, saj so organizatorji upoštevali vsa navodila in priporočila. Ob ponovni zaostritvi ukrepov posamezni umetniki, kulturni ustvarjalci in organizacije izvedbo svojih projektov in programov predvajajo na spletu (»koncerti s kavča«, virtualne razstave, kratki filmi in glasbeni spoti). Dolenjski muzej je odprt za oglede njihovih zbirk in aktualnih razstav povezanih z novomeško pomladjo. Prav tako je odprta Knjižnica Mirana Jarca za izposojo knjig. Posamezne kulturne vsebine bodo prilagojene novim oblikam posredovanja in nagovarjanja publike po spletnih omrežjih.

 

 

Pripravili:

 

Ivica Menger                                                                                  

višja svetovalka za šport in mladino 

 

Mag. Sandra Boršić,

podsekretarka

 

 

po pooblastilu župana

št. 100-38/2009-146 (409) z dne 31.8.2020

 

Mag. Mateja Jerič                                                          dr. Vida Čadonič Špelič

vodja Urada za družbene dejavnosti                                 direktorica                                                                                                                   

 

 

Nazaj na seznam