vodilna slika

Odgovore na vprašanja in pobude v skladu s Poslovnikom občinskega sveta Mestne občine Novo mesto pripravijo pristojni uradi občinske uprave.

Svetniki lahko svoja vprašanja oddate na povezavi.

Pred objavo jih potrdita direktor občinske uprave in župan.

900-0001/2021 - 341 Pobuda za ureditev mestnih gozdov


Datum: 11. 03. 2021
Urad: Urad za prostor in razvoj
Svetniška skupina: SDS - Slovenska demokratska stranka
Svetnik: Marjanca Trščinar Antić

Pobuda

Mestni gozdovi v Novem mestu so dokaj zapuščeni. Neurejena trim steza. Ni klopi oz. so uničene. Pred leti je ekonomska šola izvajala nek projekt in so urejali ta prostor. Če bodo sedaj kakšni razpisi na MO NM oz. če se lahko predvidijo kakšna sredstva, da se naš mestni gozd uredi ker sedaj je mestoma tudi nevaren.

Odgovor

Mestni gozdovi so razglašeni z Odlokom o razglasitvi gozdov s posebnim namenom v Mestni občini Novo mesto (Uradni list RS, št. 31/2014); https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2014-01-1306/odlok-o-razglasitvi-gozdov-s--posebnim-namenom-v-mestni-obcini-novo-mesto.Povšine, ki predstavljajo novomeški mestni gozd so gozdni kompleksi MESTNA HOSTA, PORTOVAL, RAGOV LOG, DRGANČEVJE, gozd ob potoku ŠAJSER, MAROF, ŽABJA VAS, MUHABER in ČEŠČA VAS, katerih skupna površina je 220,4625 ha, in sicer 47,1239 ha v Portovalu, 28,4394 ha v Ragovem logu, 68,2223 ha v Mestni hosti, 24,9695 ha v Drgančevju, 11,8299 ha ob potoku Šajser, 9,9756 ha na Marofu, 13,3360 ha v Žabji vasi, 2,4248 ha na Muhaberju in 14,1411 ha v Češči vasi.

V gozdovih, razglašenih za gozdove s posebnim namenom, se izvaja gospodarjenje, prilagojeno izjemno poudarjenim socialnim in ekološkim funkcijam teh gozdov, vendar na način, ki ne izključuje lesnoproizvodne funkcije. Določajo ga:

– gospodarjenje s posameznimi parcelami je podrejeno gospodarjenju s celotnim gozdnim prostorom,

– malopovršinsko ukrepanje in oblikovanje razgibanih sestojev,

– povečevanje in vzdrževanje visokega deleža starega drevja in sestojev,

– počasna, malopovršinska obnova,

– količina letnega in desetletnega poseka je prilagojena vrstam in poudarjenostim ekoloških in socialnih funkcij,

– ohranjanje in pospeševanje rastlinske in živalske vrstne raznolikosti,

– krepitev stojnosti sestojev,

– ohranjanje drevesnih orjakov ter estetsko zanimivih posameznih osebkov in skupin dreves,

– nega gozdnih robov,

– postopna renaturalizacija sestojev z močno spremenjeno ali osiromašeno drevesno sestavo,

– redno izvajanje potrebnih gojitvenih del,

– redno vzdrževanje gozdne infrastrukture,

– redno saniranje poškodb na drevju in gozdni infrastrukturi,

– sanacija divjih odlagališč in redno odstranjevanje smeti,

– izvajanje sečnje in spravila praviloma v času izven vegetacijske dobe,

– uporaba prilagojene tehnike pridobivanja lesa in opreme,

– oblikovanje majhnih rampnih prostorov za zbiranje lesa,

– izvajanje spravila v suhem vremenu,

– popolni gozdni red.

 

Upravljavec gozdnih parcel, ki so v lasti MONM je GG Novo mesto d.o.o.. Velika  večina gozdnih parcel v mestnih gozdovih je še vedno v lasti zasebnikov, izjema je mestna hosta med Češčo vasjo in Cegelnico.

 

Pobudo za ureditev mestnih gozdov podpiramo in se zavedamo pomena urejenosti, saj imajo ti gozdovi v zaledju urbanih površin Novega mesta poudarjeno socialno in ekološko funkcijo. Gozdovi s posebnim namenom so namenjeni rekreaciji in ohranjanju ekoloških vrednost ter  prepoznavnosti prostora, zato se v Portovalu že načrtuje ureditev peš in kolesarske poti. Projekt je v fazi razpisa za izvajalca gradnje, ki se bo predvidoma začela v roku enega meseca.

V ostalih GPn (gozdovi s posebnim namenom)  je obstoječe poti potrebno le vzdrževati.

 

 

 

Pripravili:

 

 

Mojca Tavčar

vodja Oddelka za okolje in prostor

 

 

Špela Bele Zatežić

vodja Oddelka za investicije

 

 

 

dr. Iztok Kovačič                                                                             dr. Vida Čadonič Špelič

vodja Urada za prostor in razvoj                                                               direktorica

Nazaj na seznam