vodilna slika

Odgovore na vprašanja in pobude v skladu s Poslovnikom občinskega sveta Mestne občine Novo mesto pripravijo pristojni uradi občinske uprave.

Svetniki lahko svoja vprašanja oddate na povezavi.

Pred objavo jih potrdita direktor občinske uprave in župan.

900-0009/2021 - 408 Ureditev Ragovega loga


Datum: 08. 07. 2021
Urad: Urad za prostor in razvoj
Svetniška skupina: SDS - Slovenska demokratska stranka
Svetnik: Marjanca Trščinar Antić

Pobuda

Že na eni prejšnjih sej dala pobudo, da se uredi Ragov log. Morda je sedaj čas, ko se bo izbiral koncesionar za mestne gozdove, da se da pobuda oz. da se pozove lastnike v  mestnih gozdovih, da poskrbijo za svoje gozdove.

Odgovor

Občinska uprava Mestne občine Novo mesto je Zavodu za gozdove, OE Novo mesto, poslala pobudo za izvedbo strokovnega pregleda parcel v Ragovem Logu in izdajo odločb lastnikom zemljišč, s katerimi naj jim odredijo ustrezne ukrepe. Prejeli smo pojasnilo, da bojo teren strokovno pregledali in lastnike poskušali spodbuditi k sanaciji, saj v kolikor ne gre za poškodbo iglavcev, ki bi lahko zaradi širjenja lubadarja ogrozili ostale gozdove, jih v sanacijo ne morejo prisiliti. V navedenem primeru nimajo pristojnosti za izdajo odločb, katerih izvedba bi bila zavezujoča. Obljubili pa so, da bodo lastnike zemljišč prosili za sanacijo z obrazložitvijo, da gre za gozd visokega estetskega in drugega socialnega pomena.

 

Pripravili:

 

Klavdija Seničar

strokovna sodelavka VII/2-II – za kmetijstvo

 

Stanislava Bjelajac

vodja Oddelka za premoženjske zadeve

 

 

 

 

 

dr. Iztok Kovačič

vodja Urada za prostor in razvoj

dr. Vida Čadonič Špelič

direktorica

Nazaj na seznam