Odgovore na vprašanja in pobude v skladu s Poslovnikom občinskega sveta Mestne občine Novo mesto pripravijo pristojni uradi občinske uprave.

Svetniki lahko svoja vprašanja oddate na povezavi.

Pred objavo jih potrdita direktor občinske uprave in župan.

9001-5/2019-99 Čakalne liste v vrtcih


Datum: 18. 06. 2019
Urad: Urad za družbene dejavnosti
Svetniška skupina: Solidarnost
Svetnik: Uroš Lubej

Pobuda

Vprašanje, koliko otrok v naši občini je v tem šolskem letu, po posameznih mesecih ostalo na čakalni listi za vpis v vrtce. Prosim za celovito informacijo o teh čakalnih listah, o dobi čakanja, o tem, kako se problematika rešuje.

97 98 99 100.pdf

Odgovor

Mestna občina Novo mesto na svoji spletni strani na podlagi podatkov, ki jih prejme iz vrtcev, redno mesečno ažurira podatke o čakajočih otrocih na sprejem v vrtec. Tako lahko ta seznam spremljajo tudi starši in so sproti seznanjeni s čakalno vrsto. Trenutne podatke o čakajočih navajamo v nadaljevanju, in sicer posebej za tekoče šolsko leto in novo šolsko leto 2019/2020. Potrebno se je  zavedati, da je to le okvirna slika o čakajočih otrocih na vpis v vrtec, saj se v praksi zgodi, da je staršem ponujeno prosto mesto v enem izmed vrtcev, vendar želijo/čakajo točno določeno enoto in zato ostanejo na seznamu čakajočih na sprejem. Imajo pa tudi možnost, da si premislijo in otroka ne vpišejo v vrtec, ko se sprosti mesto in jih vrtec pozove k vpisu, saj so si v vmesnem obdobju organizirali drugačno obliko varstva, otroka pa kljub temu pustili na čakalni listi.  

 

Stanje čakajočih za šolsko leto 2018/2019 (vloge, ki so prišle po rednem roku vpisa):

 • oktober 2018 (2 otroka)
 • november 2018 (3 otroci)
 • december 2018 (1 otrok)
 • januar 2019 (4 otroci)
 • februar 2019 (14 otrok)
 • marec 2019 (11 otrok)
 • april 2019 (13 otrok)
 • maj 2019 (10 otrok)
 • junij 2019 (5 otrok)
 • julij 2019 (4 otroci)

 

Glede na to, da smo imeli v februarju 2019 javno objavo za vpis otrok v vrtce za novo šolsko leto 2019/2020, so vsi starši iz zgornjega seznama morali ponovno oddati vlogo za vpis, tako da bo z začetkom novega šolskega leta s spletne strani skladno z zakonom umaknjen star seznam (2018/2019) in bo v veljavi le nov za tekoče šolsko leto 2019/2020.

 

Stanje čakajočih za novo šolsko leto 2019/2020 (vloge, ki so prišle v rednem roku) je sledeče:

 • 1.9.2019 : sprejetih bo 343 otrok, 3 otroci bodo predvidoma zavrnjeni
 • po 1. 9. 2019: sprejetih bo 8 otrok, 7 otrok bo predvidoma zavrnjenih
 • oktober 2019: sprejetih bo 7 otrok, zavrnjenih predvidoma  9
 • november 2019: sprejeti bodo 3 otroci, zavrnjenih predvidoma 17
 • december 2019: sprejetih bo 0 otrok, zavrnjenih predvidoma 12
 • januar 2020: sprejeti bodo 3 otroci, zavrnjenih predvidoma 19
 • februar 2020: sprejetih bo 0 otrok, zavrnjenih predvidoma 8
 • od 1. 3. dalje: sprejetih bo 0 otrok, zavrnjenih predvidoma 6

 

Mestna občina Novo mesto skupaj z vrtci sproti išče možnosti odprtja dodatnih medletnih oddelkov glede na potrebe in skladno s prostorskimi zmožnostmi. Februarja 2019 smo odprli dodatni medletni oddelek v Vrtcu Pedenjped Novo mesto in tako nameravamo reševati situacijo tudi v bodoče. Poleg odpiranja dodatnih oddelkov v obstoječih objektih, skrbimo za zagotavljanje kapacitet tudi z novogradnjami (vrtec v Bršljinu). Trenutno na Mestni občini Novo mesto  potekajo  aktivnosti za izgradnjo vrtca  na Otočcu, s katerim bomo pridobili tri nove oddelke. Začetek izgradnje je predviden v letu 2020, zaključek pa v letu 2021.

 

 

Pripravila:                                                        

 

Suzana Potočar

višja svetovalka

 

 

                                                                                                        Dr. Vida Čadonič Špelič

                                                                                                                     direktorica

Nazaj na seznam