vodilna slika

Odgovore na vprašanja in pobude v skladu s Poslovnikom občinskega sveta Mestne občine Novo mesto pripravijo pristojni uradi občinske uprave.

Svetniki lahko svoja vprašanja oddate na povezavi.

Pred objavo jih potrdita direktor občinske uprave in župan.

9001-10/2019-190 Vrtec na Cesarjevi ulici v Krajevni skupnosti Drska


Datum: 12. 12. 2019
Urad: Urad za družbene dejavnosti
Svetniška skupina: Solidarnost
Svetnik: Uroš Lubej

Pobuda

Vrtec na Cesarjevi ulici v Krajevni skupnosti Drska je ena najbolj priljubljenih točk druženje otrok v Krajevni skupnosti Drska. Odmaknjeno je od prometnih poti, daje zavetje, poleti tudi prijetno senco ter omogoča aktivno preživljanje prostega časa tako v toplejših mesecih kot tudi pozimi. Krajani ga imenujejo tudi skriti biser tega naselja.

Po nekaterih pričevanjih (g. Siniša Milojeviča, portal Dolenjskega lista) je bilo igrišče zgrajeno s prispevki krajanov in dolga leta je služilo njihovim potrebam. Igrišče ima status javnega dobrega. V zadnjih šestih letih se je uporaba igrišča še povečala, saj se je v neposredno bližino preselilo osem družin z otroki. Družine z otroki so tudi na bližnji Cesarjevi ulici, igrišče pa uporabljajo tudi številni drugi.

Igrišče ima veliko odprto asfaltirano površino, kar omogoča številne dejavnosti (npr. učenje vožnje s kolesom poleti ter celo teka na smučeh pozimi). Ima simpatične kotičke pod drevesi, v senci, otroci niso ukalupljeni v vnaprej postavljena igrala, ampak se lahko igrajo ter družijo tudi na boj svoboden in ustvarjalen način. Gre za igrišče, ki ga imajo otroci najraje. Pred leti je sicer prišlo do tega, da so bili zaradi zahteve ene osebe, šlo naj bi za uslužbenko občinske uprave, odstranili koše za košarko. Ne glede na to, so otroci igrišče veselo uporabljali naprej. Kot številna igrišča v Mestni občini Novo mesto so sicer tudi na tem igrišču prisotne težave z vandalizmom in tudi z večernim zadrževanjem uporabnikov opojnih substanc. Na to je predsednico sveta Krajevne skupnosti in župana že pred časom opozoril tu stanujoči starš Marko Arnuš. Oba funkcionarja sta mu obljubila, da bo reševanje teh in drugih težav igrišča potekalo v dialogu s sosedi.

Gre v vsakem primeru za eno najbolj priljubljenih igrišč v KS Drska. To idilo so preteklo nedeljo grobo prekinili gradbeni stroji, ki so – ne da bi bili krajani o tem obveščeni – na sredo košarkarske površine postavili visoko ograjo. Otroci so bili šokirani, nekateri so – tako pričajo sosedje – v joku prišli domov in spraševali starše, kaj se je zgodilo z njihovim igriščem.

Krajanke in krajani se upravičeno čutijo izdane s strani župana, Mestne občine Novo mesto ter Vrtca Pedenjped. Upravičeno so jezni in razočarani nad lokalno oblastjo, ki je arogantno in iz pozicije moči posegla v njihovo upravičeno pričakovanje, da bodo še naprej lahko nemoteno uporabljali  javne površine. Odločitev o odvzemu javnih površin je bila sprejeta na zaprtih sestankih med svetom krajevne skupnosti Drska, Vrtcem Pedenjeped ter Mestno občino Novo mesto. Svet krajevne skupnosti Drska in tudi vodstvo občine očitno nista bila sposobni prepoznati vrednosti te površine, ne vesta niti, ali in kako se to igrišče uporablja in obiskuje  ter koliko je v tem trenutku aktivno.

 

Glede na navedeno predlagam naslednje:

Občina naj nemudoma odpravi odločitev o odvzemu javnih površin. Celoten postopek naj vrne v začetno fazo ter na podlagi vključitve vseh deležnikov ponovno preuči celotno zadevo. Krajani menijo, da je odločitev napačna in da ja ta napaka posledica dejstva, da kot neposredni uporabniki tega igrišča oziroma starši otrok niso bili v nobeni fazi tega postopka vključeni  v razpravo. V resnici se je ta odvzem zgodil popolnoma mimo njihovega vedenja in se zato upravičeno čutijo ogoljufane. 
Občina naj  pojasni, ali sploh sme in na kakšni zakonski osnovi sme posegati v javno dobro. Tak status namreč ta javna površina ima. Javno dobro je namreč definirano kot površina, ki je pod enakimi pogoji dostopna vsem.
Občina naj preuči in odgovori tudi na vprašanje o legalnosti odvzema tega igrišča glede na pričevanja g. Milojeviča. Ali je lahko igrišče odvzeto javni uporabi krajank in krajanov, glede na pričevanje, da je bilo zgrajeno s pomočjo prispevka samih krajanov. 
Občina naj tudi odgovori na pobudo, da naj – če ne gre drugače – javno površino souporabljajo tako vrtčevski otroci kot tudi tu stanujoči otroci. Normativi, ki veljajo za vrtce, namreč omogočajo, da se dopusti tudi manjše površine znotraj površine vrtca, v kolikor imajo vrtčevski otroci varen dostop do javnih zelenih površin – kar v našem primeru nedvomno je tako.
Občina naj tudi odgovori na pomislek o sami smotrnosti širitve vrtca na tej lokaciji. Gre namreč za prometno izrazito obremenjeno lokacijo. Starši otrok, ki vozijo svoje otroke na to lokacijo že sedaj prihajajo v konflikte s sosedi, saj parkirajo na parkirnih površinah, ki pripadajo soseski. Kako bo občina reševala te konflikte? Kako bo občina preprečila, da v primeru širitve kapacitet ne bo prišlo do še večjih konfliktov in težav s parkiranjem? Je povečanje obstoječih kapacitet res optimalna rešitev? Je občina preučila kakšne druge možnosti, druge lokacije? Katere? Je to res optimalna lokacija? Ali občina ima strategijo razvoja vrtčevske infrastrukture? Zakaj te strategije nima (če je nima)? Na kakšni osnovi torej občina sprejema odločitve o odpiranju novih oddelkov oziroma enot vrtcev?
Prosim tudi za pojasnilo glede zapleta pri odstranitvi košev na obstoječem (sedaj pregrajenem) igrišču. Kdo, kdaj in zakaj je sprejel to odločitev? Ali drži informacija, da je odstranitev tega koša zahtevala uslužbenka občinske uprave, ki živi v neposredni bližini? Ali ne gre pri tem za zlorabo položaja?
Zanima me, kakšen je status objekta za balinanje na tem igrišču? Je objekt legalno postavljan? Kdo za objekt uporablja? Zakaj je dogovor pustil balinišče nedotaknjeno, medtem ko pa so površine, ki so jih uporabljali otroci prepolovljene? Zakaj je balinišče dobilo prednost pred ostalimi uporabniki? Ali so v odločanje o celotni zadevi uporabniki balinišča bili vključeni? Zakaj samo oni? Zakaj je del balinišča ograjen? Kdo je to ograjo postavil? Je ta ograja postavljena legalno? Zakaj samo napol?
Tako predsednica sveta KS Drska kot župan Mestne občine Novo mesto sta bila s strani enega od sosedov, Marka Arnuša, obveščeni o težavah z vandalizmom. Kot pravi g. Arnuš sta na sestanku obljubila, da bosta pri reševanju navedene problematike vsekakor komunicirali z njim oziroma z uporabniki igrišča. Zakaj je bila ta obljuba prelomljena?
Predlagam, da občina, kakršno koli odločitev bo že sprejela, upošteva tri cilje: 1. Ohranitev celovitosti javne površine. 2. Možnost uporabe te površine za največje možno število otrok. 3. Celovito prenovo teh površin. 

Odgovor

Starši lahko celo leto vpisujejo otroke v vrtec, zato se skoraj dnevno spreminjajo potrebe po prostih mestih. Vrtci skupaj z občino skrbijo za zagotovitev zadostnih kapacitet skladno z zmožnostmi. Trenutno ima vrtec svoje oddelke predšolske vzgoje tudi v OŠ Drska, vendar je ravnateljica osnovne šole obvestila, da bodo morali postopoma predati prostore v uporabo osnovni šoli, saj v naslednjih letih pričakujejo povečan vpis. Zaradi pričakovanega povečanega števila otrok v vrtcu Pedenjped Novo mesto, je slednji predlagal širitev kapacitet. Posledično vrtec nujno potrebuje dodatne zunanje površine, predvsem funkcionalne. Zato so kot najbolj primerno in optimalno rešitev predlagali, da vrtec prevzame v upravljanje del igrišča na Cesarjevi ulici, ki meji na Enoto Pedenjped. Zaznamba javnega dobra ni ovira, da z delom igrišča upravlja in ga uporablja izključno vrtec.

Na MONM moramo skrbeti tako za potrebe vrtca kot želje in potrebe krajanov, zato smo iskali rešitev, ki bi bila ustrezna za vse. MONM tako že od začetka v prvi vrsti zasleduje vse tri cilje, na katere v zaključku opozarja svetnik. KS Drska smo pozvali, da skupaj z njenimi predstavniki ter ravnateljico vrtca poišče optimalno rešitev za vse vključene. Na podlagi več konstruktivnih sestankov je bil sprejet predlog razmejitve obstoječega igrišča. Predlog je bil soglasno sprejet med ravnateljico Vrtca Pedenjped Novo mesto in predsednico KS Drska, ki ima legitimno pravico predstavljati in zastopati interese krajanov KS Drska.

Iz sprejetega predloga je bilo razvidno, da je del igrišča še vedno namenjen javni uporabi vseh krajanov KS Drska in tudi omogoča izvedbo projekta, ki si ga je krajevna skupnost zastavila.

Na podlagi dogovora med ravnateljico vrtca in predsednico ter člani sveta KS Drska se je na obstoječem igrišču začela postavljati ograja, ki jo zahteva Pravilnik o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca. Varnost otrok bi bilo glede na dosedanji vandalizem na tem igrišču, ki predstavlja problem že dalj časa, drugače težko doseči. Pod navedbo vprašanja pod št. 8 pa svetnik navaja informacije glede vključenosti in obljub župana, ki ne držijo, zato nanj ne moremo podati odgovora.

Naj pojasnimo še, da je bila sedanja postavitev košev na tem igrišču izvedena s strani Agencije za šport, in sicer na podlagi sklepa KS Drska z dne 17. 3. 2016.

Trenutno še vedno potekajo pogovori o različnih možnosti uporabe igrišča s strani vrtca in krajanov, pri čemer se išče najbolj optimalna rešitev za vse.

 

Pripravili:

Suzana POTOČAR,

VIŠJA SVETOVALKA

 

Ivica MENGER,

VIŠJA SVETOVALKA

  

                                                              

Dr. Jana BOLTA SAJE,                                                             Dr. Vida ČADONIČ ŠPELIČ,

VODJA URADA                                                              DIREKTORICA OBČINSKE UPRAVE

ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

 

Nazaj na seznam