vodilna slika

Odgovore na vprašanja in pobude v skladu s Poslovnikom občinskega sveta Mestne občine Novo mesto pripravijo pristojni uradi občinske uprave.

Svetniki lahko svoja vprašanja oddate na povezavi.

Pred objavo jih potrdita direktor občinske uprave in župan.

900-5/2020–236 Čakalne vrste za sprejem v vrtce v Mestni občini Novo mesto


Datum: 28. 05. 2020
Urad: Urad za družbene dejavnosti
Svetniška skupina: Solidarnost
Svetnik: Uroš Lubej

Pobuda

Novo mesto se že dolga leta sooča s problematiko čakalnih vrst za sprejem v vrtce. Na trenutnem centralnem čakalnem za vpis v rednem roku je 50 otrok. Na trenutnem čakalnem seznamu za vpis po rednem roku je še dodatnih 90 otrok. Na čakalnih seznamih vrtcev posameznih vrtcev za prihodnje  šolsko leto je vsaj 80 otrok. Predlagam, da občina poskrbi, da vsi otroci, katerih starši to želijo in izpolnijo starostni pogoj,  pridejo do želenega sprejema v  mrežo javnih vrtcev, in pri tem niso diskriminirarni niti glede datuma želenega vpisa niti glede prioritetne izbire enote vrtce, v katerega so sprejeti.  Obstoječi sistem namreč v slabši položaj postavlja družine, katerih otroci zahtevano starost ne dosežejo do 15.9., ampak kasneje.

priloga 2.pdf

Odgovor

Pravilnik o pogojih in kriterijih ter postopku sprejema otrok v vrtec (v nadaljevanju: pravilnik)  med drugim določa tudi kriterije za sprejem otrok v vrtec.

Starši lahko skozi celo leto vpisujejo otroke v vrtec, zato se potrebe po prostih mestih skoraj dnevno spreminjajo.

Zakon o vrtcih pravi, da vrtec lahko sprejme otroka, ko dopolni najmanj 11 mesecev, če starši ne uveljavljajo več pravice do starševskega dopusta v obliki polne odsotnosti z dela in ravno to izhodišče je upoštevano pri kriterijih vpisa pod zaporedno številko 9. Vezano na to, kdaj otrok izpolnjuje starostni pogoj za sprejem v vrtec in kdaj želijo starši otroka vključiti v vrtec, so točke razporejene tako, da dobijo več točk otroci, ki bi se v vrtec vključili prej, saj ga tudi prej potrebujejo.

Med šolskim letom vrtci vključujejo otroke na prosta mesta, ki nastajajo z izpisi in z odpiranjem medletnih oddelkov. Medletni oddelek se odpre, če so za to ustrezne prostorske možnosti v vrtcu in seveda potrebe staršev.

Navajamo pregled odpiranja medletnih oddelkov v letih 2016 – 2020:

Leto

Vrtec Pedenjped Novo mesto

Vrtec Ciciban Novo mesto

2016

1. 2. 2016 oddelek v Pedenjpedu/14 otrok

 

2017

1.2.2017 oddelek v Pedenjpedu/14 otrok

 

2018

 

1.1.2018 v Labodu / 14 otrok

2019

1.2.2019 oddelek v Pedenjpedu/ 14 otrok

 

2020

1. 2. 2020 oddelek v Pedenjpedu/ 14 otrok

 

 

Ob rednem letnem vpisu otrok v mesecu marcu starši napišejo željeni datum prihoda otroka v vrtec po končanem porodniškem dopustu. Po izkušnjah zadnjih nekaj let lahko glede na odjave sprejetih otrok za 1. 9. vrtci naknadno vključijo otroke še v mesecu oktobru in novembru. Za ostale medletne kandidate pa se možnost sprejema zagotavlja z odprtjem medletnega oddelka.

Starši na vlogi za vpis označijo oz. navedejo enote, v katere želijo vključiti otroka. Vrtec vključuje otroke v enote (velja za 1. 9.) glede na število točk (prednost imajo otroci z večjim številom točk), starost otroka ter prosto mesto v oddelku ustrezne starosti. Če otrok glede na število točk ni razporejen v izbrano enoto, ki je starševska prva izbira, jim vrtec ponudi enoto po drugi ali tretji izbiri. Če starš navede v vlogi le eno enoto in glede na število doseženih točk nima možnosti za sprejem, jih svetovalna delavka pokliče po telefonu in se dogovorijo za najboljšo možno rešitev.

 

 

 

Pripravila:

Suzana POTOČAR,

VIŠJA SVETOVALKA

 

  

                                                               

Dr. Jana BOLTA SAJE,                                                             Dr. Vida ČADONIČ ŠPELIČ,

VODJA URADA                                                              DIREKTORICA OBČINSKE UPRAVE

ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

 

 

 

 

Nazaj na seznam