vodilna slika

Odgovore na vprašanja in pobude v skladu s Poslovnikom občinskega sveta Mestne občine Novo mesto pripravijo pristojni uradi občinske uprave.

Svetniki lahko svoja vprašanja oddate na povezavi.

Pred objavo jih potrdita direktor občinske uprave in župan.

900-5/2020–238 Pobuda glede urejanja mirujočega prometa v mestnem jedru


Datum: 28. 05. 2020
Urad: Urad za prostor in razvoj
Svetniška skupina: Solidarnost
Svetnik: Uroš Lubej

Pobuda

Mestna občina Novo mesto je v času razglašene epidemije za določen čas omogočala brezplačno parkiranje vsem občankam in občanom na sicer plačljivih parkirnih mestih. Prav tako v času epidemije ni deloval občinski inšpektorat (razen za nujne primere). S tem je v neenakopraven položaj postavila vse imetnike parkirnih dovolilnic, ki imajo čas trajanja eno leto in so s tem plačali storitev, ki je bila za druge občanke in občane ter poslovne subjekte za določen čas brezplačna. Zato predlagam, da se imetnikom parkirnih dovolilnic in parkirnih dovoljen podaljša veljavnost epidemije za obdobje, ko sistem parkiranja v Mestni občini Novo mesto ni deloval na običajen način. Dajem tudi istopredmetno pobudo, da se ob koncu letošnjega leta naredi evalvacija rešitev, ki so bile implementirane z začetkom leta. V izvedbo te evalvacije naj se pritegne tudi KS Center in poslovne subjekte v mestnem jedru. 

Ob tem vas prosim še za odgovore na naslednja vprašanja: Koliko je v naši občini imetnikov dovolilnic/dovoljenj? Koliko takih dovolilnic/dovoljenj, katerih veljavnost sega tudi v čas epidemije? Koliko je od teh poslovnih imetnikov in koliko fizičnih oseb? Kakšen je letošnji načrtovani prihodek od prodaje dovolilnic/dovoljenj?

priloga 4.pdf

Odgovor

Na Oddelku za promet in mobilnost redno spremljamo učinkovitost ukrepov, ki jih izvajamo na podlagi Odredbe o izvedbenih aktih k Odloku o ureditveni cestnega prometa v Mestni občini Novo mesto in samega Odloka na podlagi katerih urejamo mirujoči promet. Tako bomo tudi letos pripravili pregled po posameznih področjih, ki jih Odredba in Odlok opredeljujeta. V postopek valorizacije bomo vključili tudi predstavnike KS Center in poslovne subjekte. Proučili bomo tudi pobudo glede podaljšanja dovoljenj.

Na dan 16.6.2020 je veljavno izdanih 720 parkirnih dovolilnic za vse parkirne cone in vse tarifne razrede, brez parkirne hiše Novi trg, a vključno z dovolilnicami stanovalcev ožjega mestnega jedra. Od teh je približno 620 parkirnih dovolilnic izdano poslovnim subjektom in približno 100 fizičnim osebam. V čas epidemije je bilo veljavnih približno 90% vseh izdanih dovolilnic. Načrtovan letni prihodek od vseh dovolilnic je cca 500.000,00 EUR.

 

                         Mladen Gorše

               višji svetovalec za promet

 

                            Miloš Dular

      vodja Oddelka za promet in mobilnost

 

                         dr. Iztok Kovačič                                           dr. Vida Čadonič Špelič

            vodja Urada za prostor in razvoj                                         direktorica

 

 

Nazaj na seznam