vodilna slika

Odgovore na vprašanja in pobude v skladu s Poslovnikom občinskega sveta Mestne občine Novo mesto pripravijo pristojni uradi občinske uprave.

Svetniki lahko svoja vprašanja oddate na povezavi.

Pred objavo jih potrdita direktor občinske uprave in župan.

900-5/2020–239 Pobuda glede objekta Glavni trg 2


Datum: 28. 05. 2020
Urad: Urad za prostor in razvoj
Svetniška skupina: Solidarnost
Svetnik: Uroš Lubej

Pobuda

1. Zanima me, kakšni so konkretni načrti občine s stanovanji na Glavnem trgu 2 ter na Dilančevi.  V kakšni fazi so omenjeni projekti? Ima občina namen stanovanja prodati ali oddati? Komu jih namerava oddati / prodati? Bodo v stavbah, ki so namenjena za stanovanja še kakšne druge vsebine?

2. Predlagam tudi, da naj občina organizira javno predstavitev svojih namer glede teh stanovanj (ali celo odpre javno razpravo na to temo ).

3. Občan je v okviru mojega poziva v okviru 12. seje podvomil v smiselno adaptacije Glavnega trga 2 in predlagal, da naj občina razmisli o tem, da bi Glavni trg 2 preuredili  po vzoru Hiše narave (Haus der Natur, povezava https://www.hausdernatur.at/de/) iz Salzburga. Gre za institucijo, ki združuje šolstvo, prosti čas, muzej, terarij, akvarij in hišo poskusov pod eno streho. Tovrstna ustanova bi lahko postala generator turizma in življenja v mestnem jedru. Zanima me, ali občina razmišlja o takem ali podobnem projektu bodisi v omenjenem objektu ali na kakšni drugi lokaciji na Glavnem trgu?

priloga 5.pdf

Odgovor

 

Mestna občina Novo mesto (v nadaljevanju občina) načrtuje temeljito rekonstrukcijo obeh spomeniško zaščitenih objektov z umestitvijo stanovanj. V objektu na naslovu Glavni trg 2 je predvidena ureditev osmih stanovanj z možnostjo ureditve dodatnih treh podstrešnih stanovanj. V pritličju navedenega objekta so predvidene površine za izvajanje nepridobitnih aktivnosti za revitalizacijo zgodovinskega jedra. V objektu na naslovu Dilančeva ulica 3 je predvidena ureditev devetih stanovanj.

Za rekonstrukcijo objekta na Glavnem trgu 2 smo v začetku junija podpisali gradbeno pogodbo. Izvajalec preučuje projektno dokumentacijo in se pripravlja na začetek gradnje.

Rekonstrukcija objekta na Dilančevi ulici 3 se je ustavila v fazi pridobivanja gradbenega dovoljenja. Pred pridobitvijo gradbenega dovoljenja bo potrebno urediti parcelno mejo in manjkajočo dokumentacijo o obstoječem objektu.

Občina namerava stanovanja oddati v najem, predvidoma mladim družinam. Postopki oddaje se bodo vodili skladno z veljavno zakonodajo. Že večkrat smo pojasnili, kakšne namene imamo s stanovanji, zato menimo, da ni potrebe po javni razpravi.  Sam postopek oddaje stanovanj  bo izveden z javnim razpisom.

Poseben del sredstev mehanizma EU sofinanciranja Celostnih teritorialnih naložb za obnovo degradiranih urbanih območij (Prednostna naložba 6.3) je namenjen izgradnji oziroma prenovi stanovanj. Eden od kazalnikov doseganja ciljev, h katerim so se slovenske mestne občine zavezale ob načrtovanju mehanizma Celostnih teritorialnih naložb je tudi ureditev 200 stanovanj, ki bodo obnovljena ali zgrajena na degradiranih urbanih območjih. V Novem mestu smo kot primerni stavbi, ki izpolnjujeta zahtevane pogoje za takšne projekte, identificirali objekta na Glavnem trgu 2 in Dilančevi ulici 3. Glede na to, da je bil projekt osmih stanovanj na Glavnem trgu 2 že potrjen za sofinanciranje na ZMOS, ki je posredniški organ za mehanizem dodelitve sredstev celostnih teritorialnih naložb, ni možnosti za njegovo spreminjanje. Predvsem pa mora občina slediti zavezam glede ciljev izgradnje stanovanj na degradiranem urbanem območju.

 

Občina zaenkrat nima načrtov za ureditev objekta na Glavnem trgu po vzoru salzburške Hiše narave.

 

 

 

 

Pripravili:

 

 

 

Luka Jukić

strokovni sodelavec

 

 

Peter Geršič

strokovni sodelavec

 

 

Stanislava Bjelajac

vodja Oddelka za premoženjske zadeve

 

 

 

 

 

 

 

 

dr. Iztok Kovačič

vodja Urada za prostor in razvoj

dr. Vida Čadonič Špelič

direktorica

       

 

Nazaj na seznam