vodilna slika

Odgovore na vprašanja in pobude v skladu s Poslovnikom občinskega sveta Mestne občine Novo mesto pripravijo pristojni uradi občinske uprave.

Svetniki lahko svoja vprašanja oddate na povezavi.

Pred objavo jih potrdita direktor občinske uprave in župan.

900-19/2020 – 312 Pobuda za izdelavo akcijskega načrta oz. strategije za invalidom prijazno občino


Datum: 17. 12. 2020
Urad: Urad za družbene dejavnosti
Svetniška skupina: Solidarnost
Svetnik: Uroš Lubej

Pobuda

Pobuda se nanaša na ljudi, ki živijo med nami, ki so v dobršni meri nevidni. To so tudi ljudje s senzoričnimi težavami, z gibalnimi težavami, težavami s spominom itd. Slovenija je podpisnica mednarodnih konvencij in ima ustrezno zakonodajo, ki zavezuje to državo, da imajo invalidi kar se da neodvisno življenje in lahko sodelujejo na vseh področjih delovanja družbe. To je v veliki meri le mrtva črka na papirju in NM ni izjema in je v večji meri invalidom neprijazna občina;. Pobuda, da se naredi temeljita analiza stanja kje občina je na tem področju, da se ustanovi delovna skupina in da ta skupina naredi nek akcijski načrt, ki ga lahko potrjuje občinski svet in se nato načrt začne izvajati. Vprašanje ali ima morda občina že analizo stanja te skupine ljudi?

Odgovor

Mestna občina Novo mesto nima narejene celovite analize stanja za ljudi s senzoričnimi težavami, gibalnimi težavami, težavami s spominom itd., ki bi zajemala vsa področja družbenega življenja, in  bi predvidevala raznovrstne ukrepe s področja dostopnosti in urejanja okolja, vzgoje in izobraževanja, osveščanja in informiranja, socialnega varstva in varovanja zdravja,…), se pa z vidika lokalne pristojnosti in veljavne zakonodaje pri načrtovanju in izvajanju nalog zavezujemo k iskanju vključujočih rešitev, s katerimi bi omogočili ljudem z oviranostmi bolj polno in kvalitetno življenje. Na področju socialnega in zdravstvenega varstva preko razpisa sofinanciramo programe/projekte nevladnim organizacijam, ki skrbijo za ljudi z različnimi oviranostmi. Na področju mobilnosti v dobrobit invalidom izvajamo brezplačne prevoze in brezplačno mesečno vozovnico. Vsi semaforji na območju občine so opremljeni s tipalom za slabovidne. Pri na novo načrtovanih posegih in ureditvi mirujočega prometa dosledno upoštevamo minimalne standarde za gibalno ovirane osebe. Pri načrtovanju prostora, za doseganje trajnostnega prostorskega razvoja s celovito obravnavo upoštevamo tudi cilj, da je potrebno omogočiti ustrezen in univerzalen dostop do družbene in gospodarske infrastrukture, kar se odraža v OPN MONM.  

V projektu »Omogočanje multimodalne mobilnosti oseb z različnimi oviranostmi«, ki se je izvajal v sodelovanju z  Ministrstvom za infrastrukturo ter Geodetskim inštitutom  je bil v prvi fazi  narejen  spletni pregledovalnik za ranljive skupine: slepi in slabovidni, invalidi in šolski otroci. Pregledovalnik je dostopen na http://pregledovalnik.dostopnost-prostora.si/ 

Prikazovalnik omogoča opis posameznih stavb. Pomembno je, da je vsakemu uporabniku omogočen dostop do tega vira informacij. Za sam pregledovalnik ni potrebna nobena aplikacija in je javno dostopen. V sklopu projekta so bile izvedene delavnice z namenom osveščanja prebivalstva o težavah oseb z različnim oviranostmi.

Dostop do dodatnega opisa projekta je možen na: http://dostopnost-prostora.si/o-projektu/

Vsekakor je pobuda po pripravi akcijskega načrta za uresničevanje enakih možnosti oseb z oviranostmi v MONM dobrodošla, in ob upoštevanju zakonskih pristojnosti ter smernic oz. Standardnih pravil OZN o izenačenju možnosti invalidov (Resolucija 48/96, 20. 12. 1993) uresničljiva. Pripravo le tega dokumenta bomo uvrstili v plan dela za leto 2022.

  

Pripravila:

po pooblastilu župana, št. 100-38/2009-146 (409) z dne 31.8.2020

                             mag. Mateja Jerič

            vodja Urada za družbene dejavnosti                                                                   

       

                                                                                                                                                                                                       

                                                                                   dr. Vida Čadonič Špelič

                                                                                          direktorica

Nazaj na seznam