vodilna slika

Odgovore na vprašanja in pobude v skladu s Poslovnikom občinskega sveta Mestne občine Novo mesto pripravijo pristojni uradi občinske uprave.

Svetniki lahko svoja vprašanja oddate na povezavi.

Pred objavo jih potrdita direktor občinske uprave in župan.

900-19/2020 – 315 Vprašanja na temo Arheološkega parka


Datum: 17. 12. 2020
Urad: Urad za prostor in razvoj
Svetniška skupina: Solidarnost
Svetnik: Uroš Lubej

Pobuda

Spoštovani g. župan, v okviru 16. seje Občinskega sveta Mesne občine Novo mesto ste dejali, da ima MONM že tri leta koncept, na katerem delate. V zvezi s tem me zanima:

1.Kakšen je koncept Arheološkega parka, ki ste ga sprejeli? Prosim za podrobno predstavitev tega koncepta.

2.Kdo in kdaj je sprejel to odločitev o konceptu arheološkega parka?

3.Zakaj s konceptom ni bil seznanjen občinski svet?

4.O kakšen investitorju je govora v proračunskih dokumentih za leto 2022, v okviru opredelitev do vprašanj in pripomb iz javne razprave?

5.Ali je investitor že znan?

6.Kdaj in kdo je sprejel odločitev, da se bo pri izvedbi iskalo zasebnega investitorja? Zakaj o tem ni odločal občinski svet?

7.Kakšen je terminski načrt izvedbe arheološkega parka?

Odgovor

Koncept Arheološkega parka, kot rezultat dela občine in različnih predstavnikov stroke, je v fazi iskanja sprejemljivih rešitev skozi strokovne podlage, ki ga je še potrebno uskladiti s preostalimi deležniki. Ko bo zamišljeni koncept, ki predvideva razvoj področja Marofa na območju Gradišča, Kapiteljskih njiv in območja Klemenčičeve domačije ter zaledja proti dovozni cesti, usklajen z vsemi tistimi, ki morajo biti v proces vključeni po strokovni plati in bo dosežen končni konsenz o lokaciji, velikosti, vsebini in namembnosti posameznih delov parka, bomo pričeli s potrebnimi postopki za realizacijo projekta. Usklajeni koncept bo seveda predstavljen tudi Občinskemu svetu. Ves čas pa svoj trud usmerjamo tudi v iskanje morebitnih virov financiranja, ki bodo, kot se nakazuje različni. Morda tudi iz vrst zasebnega sektorja. Prav tako pa si obetamo, da bo tudi v novi finančni perspektivi predvidena možnost podpore tovrstnim projektom. Finančna konstrukcija projekta torej ni zaprta. Do končne realizacije bomo najverjetneje prišli po številnih fazah, ki morajo biti strokovno utemeljene in v skladu s končnim konceptom. Ker si prizadevamo, da bo projekt širše pozitivno sprejet, ga bomo pravočasno tudi predstavili, vendar, ko bodo dokončno usklajene vse možne rešitve z nosilci urejanja prostora in drugimi deležniki.

 

Pripravila:

 

Viktorija Tekstor

višja svetovalka

 

 

dr. Iztok Kovačič                                                                               dr. Vida Čadonič Špelič

vodja Urada za prostor in razvoj                                                               direktorica

Nazaj na seznam