vodilna slika

Odgovore na vprašanja in pobude v skladu s Poslovnikom občinskega sveta Mestne občine Novo mesto pripravijo pristojni uradi občinske uprave.

Svetniki lahko svoja vprašanja oddate na povezavi.

Pred objavo jih potrdita direktor občinske uprave in župan.

900-20/2020-329 Pobuda za analizo stanja na področju vrtcev z vidika prostora


Datum: 28. 01. 2021
Urad: Urad za družbene dejavnosti
Svetniška skupina: Solidarnost
Svetnik: Uroš Lubej

Pobuda

Medletni oddelki v vrtcih je dobra novica, da se stabilizira vpis in da bodo imeli tako starši, kot občina, jasnejšo sliko kaj pravzaprav potrebujemo oz. da se te potrebe na nek pravi način kanalizirajo skozi javni sistem, ki ga imamo; težava, ki bi se jo bilo potrebno lotiti so v bistvu prostorske težave; pobuda, da se naredi neka resna analiza stanja na področju vrtcev glede same prostorske problematike; verjetno vsi poznajo podatke glede številnih premestitev, ki so med posameznimi enotami; primer: Pedenjped ima okoli 100 premestitev; prvo leto je otrok v eni enoti kjer ga starši ne želijo imeti ker je na drugem koncu mesta kjer oni živijo oz. imajo službo in to potem generira težave ne le za njih ampak tudi recimo skozi prometne težave ker je več voženj skozi mesto; predlog, da se naredi resna analiza stanja na področju teh prostorskih nesorazmernosti; morda bi bilo primerno, da imamo tudi strategijo na področju predšolske vzgoje; ker če imamo strategije za šport, turizem, kulturo itd.  potem je predšolska vzgoja zelo podobna naštetim po pomembnosti in sredstvih, ki jih občina namenja za to področje; to je ena temeljnih nalog občine in bi temu veljalo nameniti več pozornosti in narediti neko primerno analizo in nato sprejeti določene rešitve.

Odgovor

Kakor je že v vprašanju/pobudi ugotovljeno, Mestna občina Novo mesto po potrebi odpira medletne oddelke. Tako smo v decembru 2020 odprli en oddelek v Vrtcu Ciciban Novo mesto (v enoti Labod) in februarja 2020 v Vrtcu Pedenjped Novo mesto (v enoti Ostržek).

To dokazuje, da občina sproti išče rešitve v smislu odpiranja dodatnih medletnih oddelkov.

Na področju predšolske vzgoje mora lokalna skupnost skladno z zakonom poskrbeti za zagotavljanje zadostnih kapacitet. Zato strategija na tem področju ni smiselna, saj že zakon natančno predpisuje potrebne postopke delovanja. Se pa strinjamo, da je smiselna analiza potreb, na podlagi katere se predvidi zagotavljanje dodatnih kapacitet.

 

Na MO NM sledimo potrebam in predvidevamo kratkoročno, srednjeročno in dolgoročno odpiranje kapacitet po naslednjem planu:

nov vrtec pri OŠ Otočec – predviden začetek delovanja v letošnjem letu (z novim šolskim letom – 1. 9. 2021),

rekonstrukcija enote Pedenjped in s tem pridobitev dodatnih 2 oddelkov – v letu 2022,
širitev enote Labod in s tem pridobitev dodatnih 4-5 oddelkov do leta 2024,
novogradnja v Žabji vasi – do leta 2027,
novogradnja Brod-Drage – na začetku investicij v to območje.

 

Trenutno predvidevamo v primeru potreb ponovno odprtje dveh medletnih oddelkov v letu 2021, in sicer enega v Bršljinu in enega v Ločni, tako kot je bila to praksa v letu 2020.

 

 

 

Pripravila:

Suzana POTOČAR,

VIŠJA SVETOVALKA

 

 

Po pooblastilu župana,                                                                                  

št. 100-38/2009-146 (409), z dne 31.8.2020                                             

mag. Mateja Jerič,                                                                      Dr. Vida Čadonič Špelič,

VODJA URADA ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI               DIREKTORICA OBČINSKE UPRAVE

Nazaj na seznam