vodilna slika

Odgovore na vprašanja in pobude v skladu s Poslovnikom občinskega sveta Mestne občine Novo mesto pripravijo pristojni uradi občinske uprave.

Svetniki lahko svoja vprašanja oddate na povezavi.

Pred objavo jih potrdita direktor občinske uprave in župan.

900-20/2020 – 330 Narodni dom


Datum: 28. 01. 2021
Urad: Urad za prostor in razvoj
Svetniška skupina: Solidarnost
Svetnik: Uroš Lubej

Pobuda

V Dolenjskem listu smo 21. januarja 2021 prebrali zadnje javno objavljene informacije v zvezi z Narodnim domom. V članku je, da trenutno poteka čiščenje »odpadnega materiala« iz Narodnega doma in da bo temu sledil pregled stanja objekta z obema izbranima projektantoma, podjetjema Zeloa in Balkon arhitektura, s katerima je novomeška občina konec preteklega leta podpisala pogodbo za 96.000 evrov. Navedeno je, da sta vanjo vključena izdelava geodetskega posnetka, idejnega projekta, projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja in projektni nadzor. V pogodbi je določena tudi zgornja meja vrednosti projekta, ki znaša 2.350.000 evrov. Rok za pridobitev gradbenega dovoljenja je letošnji september, prenova se bo začela, ko bo zanjo zagotovljen denar, je zapisano v Dolenjskem listu. V članku je navedeno, da bo najverjetnejši vir financiranja eden od evropskih skladov v sklopu razpisov nove evropske finančne perspektive 2021–2027. V luči te informacije imam nekaj vprašanj in pobudo: 1. Zanima me, katere od evropskih skladov imate v mislih, da bi lahko prišli v poštev za sofinanciranje? O kakšnem roku je govora v članku (če je ta zapisana informacija točna)? 2. Prosim, če lahko v (lahko tudi smiselno strnjenji obliki) predstavite projektno nalogo, katere avtor je g. Jenič, kot izhaja iz omenjenega članka. 3. Zanima me, kako je s programskim vidikom te obnove. Ali ima občina že vizijo programa ali programov, ki bi lahko potekali v bodočem Narodnem domu oziroma v kateri fazi prenove jo ima namen izdelati? Če jo ima, vas prosim, da nam jo predstavitev v okviru odgovora na to svetniško pobudo/vprašanje oziroma vas prosim, če nam lahko pojasnite, kako bo občina prišla do končne odločitve glede programov, ki bi potekali v bodočem Narodnem domu? 4. Dajem pobudo, da se o tem programskem vidiku odpre široka javna razprava, v katero se vključi najširšo strokovno in laično javnost ter pristojno telo občinskega sveta oz. občinski svet.

Odgovor

Mestna občina Novo mesto je dne 29.10.2020 objavila javno naročilo na Portalu javnih naročil za izdelavo projektne dokumentacije za prenovo objekta Narodnega doma. Na razpisu je bila izbrana partnerska ponudba s podjetjem Zeloa d.o.o. in Balkon arhitektura d.o.o.. Pogodbena vrednost znaša 96.502,00 EUR z DDV. Osnova za projektiranje je projektna naloga, kjer so opredeljena predmet projektiranja, vrsta dokumentacije, roki izvedbe, ter omejitev zgornje vrednosti investicije. Predmet projekta je tako ureditev – prenova vseh etaž osnovnega historičnega objekta Narodnega doma in ureditev dvorišča na severni in zahodni strani objekta. Skupna površina vseh površin stavbe, ki se urejajo znaša cca. 1600,00 m2. Ob tem je predvidena tudi pokrita povezava s sosednjim objektom (Jakčev dom) in sicer v obliki zaprtega mostovža nad Cvelbarjevo ulico.

Cilj in namen projektne naloge je podati izvajalcu projektne dokumentacije izhodišča za izdelavo idejnega projekta (IDP), dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja (DGD) in za izdelavo projekta za izvedbo (PZI) za prenovo stavbe Narodnega doma na Sokolski ulici 3 v Novem mestu, z namenom ohranitve historično izjemno pomembne stavbe v prilagodljiv objekt, namenjen opravljanju kulturnih in sorodnih dejavnosti.

Točna vsebina v objektu še ni znana in se bo oblikovala kasneje glede na izkazane potrebe. Tako bo objekt opremljen z osnovnimi inštalacijami, ki se bodo kasneje , ko bo znana točna vsebina lahko uredila z minimalnimi stroški.

Programsko in strokovno izhodišče za vsebinsko in fizično prenovo objekta predstavljajo trije dokumenti in sicer Konservatorski program za prenovo in arhitekturno investicijo, ki ga je izdelal ZVKDS OE Novo mesto v decembru 2006, posnetek obstoječega stanja iz leta 2005 ter projekt prenove strehe iz leta 2016, katera je bila v letu 2019 tudi izvedena.

Vsa razpisna dokumentacija in seveda tudi projektna naloga je objavljena na Portalu javnih naročil na povezavi https://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=373543

Namen občine je, da v letošnjem letu pridobi gradbeno dovoljenje, ter da pripravi investicijsko dokumentacijo.  S tako pripravljenimi dokumenti bi čakali na ustrezen razpis iz Evropskih sredstev (Regionalni razvoj in kohezija za obdobje 2021 do 2027). Pričakujemo, da bodo ponovno na razpolago tudi sredstva iz EKO sklada ali iz razpisov za ohranjanje kulturne dediščine.  

 

Lep pozdrav.

 

 

Pripravil:

Pavle Jenič, podsekretar za investicije

 

 

Špela Bele Zatežić

vodja Oddelka za investicije

 

 

dr. Iztok Kovačič                                                                             dr. Vida Čadonič Špelič

vodja Urada za prostor in razvoj                                                               direktorica

                                                                                                                          

 

 

 

POSLANO:

1. naslovniku

 

Nazaj na seznam