vodilna slika

Odgovore na vprašanja in pobude v skladu s Poslovnikom občinskega sveta Mestne občine Novo mesto pripravijo pristojni uradi občinske uprave.

Svetniki lahko svoja vprašanja oddate na povezavi.

Pred objavo jih potrdita direktor občinske uprave in župan.

900-0004/2021 - 378 Parkiranje v mestnem jedru


Datum: 22. 04. 2021
Urad: Skupna občinska uprava občin Dolenjske
Svetniška skupina: Solidarnost
Svetnik: Uroš Lubej

Pobuda

Občina še vedno ni uredila problematike parkiranja v mestnem jedru. Kot je napisal občan, ki je obranila na člana Občinskega sveta: »Trikotnik med Sokolskim domom, Bregom in Kapitljem še zdaleč ni rešena. Marsikaj obljubljeno in praktično nič realizirano. Redarska služba je blamaža in v posmeh vsem stanovalcem mestnega jedra, ki plačujemo dovolilnice.« Tudi član občinskega sveta, ki postavljam to vprašanje, sem kupil dovolilnico, vendar ugotavljam, da je bil to v resnici stran vržen denar, saj je parkiranje brez dovolilnice in brez plačane parkirnine v mestnem jedru možno, in to legalno in ne da bi bil kdor koli za to kaznovan, kar so pojasnili in potrdili tudi mestni redarji oziroma inšpektorat. To, kar se je zgodilo, je v posmeh vsem, ki so verjeli občini, da je z novim parkirnim režimom vzpostavila red. Zato dajem pobudo, da občinska uprava vsem, ki so kupili dovolilnico v mestnem jedru, vrne denar in se jim opraviči. Ob tem dajem pobudo, da mestna občina uredi parkiranje v mestnem jedru na pravičen način, poskrbi za zadostno število parkirnih mest in na tem območju vzpostavi jasna in za vse občane enaka in do vseh občanov enakopravna pravila.

Odgovor

Izvajanje nadzora redarjev in nadzornikov glede plačevanja parkirnin oziroma pridobitve dovolilnic se na omenjenem območju izvaja vsakodnevno. Pogostost in čas nadzora sta odvisna od pojavljanja druge problematike oz. prioritet dela.

 

»Nevidnost« plačila na vozilu še ne pomeni, da parkirnina ni plačana. Vozniki imajo možnost plačevanja tudi preko SMS in mobilne aplikacije. V tem primeru na vetrobranskem steklu vozila ni nameščen parkirni listek kot dokazilo o plačilu parkirnine, plačilo le te pa je zavedeno. Poleg tega nadzorniki izvajajo nadzor glede upravičenosti parkiranja v posamezni coni parkiranja in glede časa parkiranja.

 

V letu 2020  je bilo za mestno jedro izdanih 101 parkirnih dovolilnic,  v obdobju 01.01.2021 do 12.05.2021 pa 46 parkirnih dovolilnic.

Vse tiste, ki brez dovolilnice parkirajo v območju, kjer je parkiranje dovoljeno le z dovolilnico, pri nadzoru ustrezno sankcioniramo. Pri vsakdanjem terenskem delu tudi opažamo, da tisti, ki imajo sicer pridobljene dovolilnice, le-te ne nameščajo na vozilo, kar predstavlja kršitev. V takih primerih najprej v preventivnem smislu izrekamo opozorila.

 

S sprejetjem predlagane Odredbe o izvedbenih aktih k Odloku o ureditvi cestnega prometa se bo še natančneje uredil parkirni režim, tudi glede parkiranja na podlagi dovoljenja oziroma dovolilnic.

 

Od članov OS MONM bi pričakovali, da se vzdržijo komentarjev, ki kažejo nerealno sliko delovanja občinskih nadzornih služb, saj s tem na nek način opravičujejo kršenje določenih predpisov.

 

 

 

               Pripravila:                                                                                  Direktorica OU:

           Brigita Železnik                                                                      dr. Vida Čadonič Špelič

vodja organa - direktorica skupne uprave

 

Nazaj na seznam